Cobres una pensió no contributiva (PNC) i vius de lloguer? Si és així, l'Imserso et donarà una ajuda extra de 525 euros a l'any, 43,75 euros al mes, si compleixes un seguit de requisits. Les persones que no tenen feina, no cobren una prestació d'atur —bé en la versió contributiva, bé el subsidi d'atur— o no han cotitzat prou per ser beneficiaris d'una pensió contributiva, tenen dret a una ajuda pública amb dues modalitats. D'una banda, l'ingrés mínim vital (IMV) que des del 2020 abona la Seguretat Social i que pot ser complementat amb ajuts de les comunitats autònomes. Una ajuda destinada a persones en edat laboral que tenen dificultats per trobar una feina.

Tanmateix, s'obre una segona via per a les persones que no poden treballar perquè tenen una invalidesa o han sobrepassat l'edat de jubilació, però no tenen dret a una pensió perquè no han cotitzat prou durant la vida laboral: són les anomenades pensions no contributives (PNC).

Pensions no contributives

El Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, estableix la quantia per a aquest any 2024 de les pensions no contributives d'invalidesa i jubilació de la Seguretat Social en 7.250,60 euros anuals, que s'abonen en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries a l'any. Això suposa uns 520 euros durant 10 mesos i 1.040 els 2 mesos amb l'extra. No obstant això, la quantia de l'ajuda va en funció del nombre de beneficiaris que visquin al mateix domicili, de les rendes personals o de les de la seva unitat econòmica de convivència, la quantitat no pot ser inferior a la mínima del 25% de l'establerta.

A més, els beneficiaris d'invalidesa el grau de discapacitat dels quals sigui igual o superior al 75% i acreditin la necessitat del concurs d'una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida, percebran un complement del 50% als 7.250,60 euros, per la qual cosa podrien arribar a 10.875 euros anuals.

Complement per lloguer

Però hi ha una cosa més. Els perceptors d'una d'aquestes pensions no contributives poden accedir a una ajuda extra, bastant desconeguda, de 525 euros a l'any que aporta l'Imserso o les comunitats autònomes —encara que els diners els posa la Seguretat Social— si compleixen els següents requisits:

1. Tenir reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, en la data de la sol·licitud, però també quan s'aprovi l'ajuda.

2. No tenir cap habitatge en propietat.

3. Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge.

4. No tenir amb el llogater de l'habitatge llogat relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau, ni constituir-hi una unió estable i de convivència amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal.

5. Tenir fixada la seva residència, com a domicili habitual, en un habitatge llogat. S'entendrà que és el domicili habitual quan la vigència de l'arrendament no sigui inferior a un any i hi hagi residit durant un període mínim de 180 dies anteriors a la data de la sol·licitud.

6. Si al mateix habitatge llogat hi conviuen dues o més persones que tinguessin reconeguda una pensió no contributiva, només tindrà dret al complement per lloguer aquell que sigui el titular del contracte d'arrendament o, en cas que en siguin diversos, el primer.

Sol·licitud del complement

Les persones que compleixin aquestes condicions hauran de dirigir la sol·licitud als òrgans competents de les respectives comunitats autònomes, Diputacions Forals del País Basc i Navarra, i Direccions Territorials de l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) de Ceuta i Melilla, que tenen atribuïda la competència per a la gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social. El termini de sol·licitud d'aquest complement per al 2024 s'acabarà el 31 de desembre.

L'acreditació dels requisits exigits, així com altres aspectes relacionats amb la resolució i, si escau, meritació i pagament del complement, es limitaran al que està establert al Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost, que estableix les normes per al reconeixement del complement per lloguer a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva. El formulari de sol·licitud depèn de si es resideix a Ceuta i Melilla o a la resta d'Espanya.

Obligacions

Ara bé, els beneficiaris de la pensió no contributiva (que dona dret al complement per habitatge) estan obligats a presentar en el primer trimestre de l'any una declaració dels ingressos o rendes computables de la respectiva unitat econòmica de convivència, referits a l'any immediatament anterior, així com les possibles variacions i previsions relatives a l'any en curs. El formulari de declaració anual de rendes o ingressos és remès per l'òrgan gestor de l'ajuda (comunitats autònomes o Imserso a Ceuta i Melilla) al pensionista que l'haurà de tornar emplenat en el primer trimestre de l'any.

L'incompliment de l'obligació dona lloc a la suspensió del pagament de la pensió. La rehabilitació del pagament únicament es produirà quan es presenti la declaració anual i s'acrediti que continua reunint els requisits que donen dret a la pensió de jubilació, amb una retroactivitat màxima de noranta dies naturals.