És possible que després de presentar la declaració de renda de l'exercici actual o d'un anterior no prescrit, adverteixis errors o omissions que facin necessari modificar la declaració presentada. També pot passar que, una vegada presentada la declaració de l'IRPF, ja consisteixi aquesta en una autoliquidació o l'esborrany de declaració degudament confirmat, el contribuent adverteixi errors o omissions a les dades declarades. La llera per a la rectificació d'aquestes anomalies és diferent, segons si els errors o omissions han causat un perjudici a la Hisenda Pública o al contribuent. Els quatre errors més comuns són: indicar un domicili fiscal incorrecte o no actualitzar-lo; no incloure el NIF o el número d'identificació fiscal; falsejar els ingressos anuals; o bé aportar documents erronis.

A grans trets, poden donar-se dos supòsits. En ambdós casos podràs fer la modificació a través de Renda WEB.

  • Si els errors o omissions et causen un perjudici perquè la quantitat a tornar ha de ser més gran, o menor la quantitat a ingressar, pots sol·licitar la rectificació de la declaració que vas presentar.

  • Si els errors o omissions causen un perjudici a la Hisenda Pública perquè la quantitat a tornar ha de ser menor, o més gran la quantitat a ingressar, has de presentar una declaració complementària. També heu d'utilitzar aquesta via i presentar una declaració complementària si es donen situacions o circumstàncies sobrevingudes que han motivat que hagis perdut el dret a una deducció, reducció o exempció ja aplicada en una declaració anterior.

En cas de perjudici econòmic a Hisenda: en aquest cas heu de presentar una declaració complementària, que també podeu presentar a través de Renda WEB, accedint a l'apartat de declaració "Modificar declaració presentada". La nova autoliquidació ha de recollir correctament totes les dades, per la qual cosa has d'incorporar, juntament amb les que ja vas reflectir correctament a la declaració presentada, les de nova inclusió o modificació. Es restarà del resultat de l'autoliquidació complementària presentada l'import que es va ingressar a l'originària amb errors o omissions, si aquesta va ser positiva, o bé se sumarà la devolució percebuda, si va resultar a retornar. El resultat obtingut és la quota que cal ingressar a conseqüència de l'autoliquidació complementària.

En el cas de perjudici econòmic: podeu sol·licitar la rectificació de la vostra autoliquidació accedint novament al vostre expedient de Renda a través de Renda WEB, des de l'apartat de declaració "Modificar declaració presentada". No podràs sol·licitar la rectificació si l'Administració ja hagués practicat una liquidació provisional o definitiva per l'error o omissió que rectificaràs, o si ja hagués transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. També podeu sol·licitar la rectificació de la vostra declaració de renda presentant un recurs o sol·licitud de rectificació.

Multes

Si es té l'obligació de presentar-la i no es fa dins del període voluntari, l'Agència Tributària pot aplicar un recàrrec d'un 1% al qual s'anirà afegint un 1% més per cada mes complet de retard, tot això sobre el resultat, si ha sortit a pagar. Així, si aquest any es presenta a l'agost, el recàrrec seria del 2%. Si la declaració és a tornar, la multa pot ser de 150 euros, com recorden des de TaxDown. Per això, dins d'aquest supòsit, el més aconsellable és presentar-la com més aviat millor, encara que s'hagi passat el termini, per evitar que el recàrrec vagi pujant. Però a grans trets, Hisenda pot multar amb sancions econòmiques que oscil·len entre els 100 i els 250 euros, aquells contribuents que no compleixen les seves obligacions fiscals dins del termini establert o que incorren en errors en presentar l'esborrany.