Amb 56 anys de retard, Hisenda està obligada a esmenar un error comès en les cotitzacions dels contribuents que van treballar, entre 1967 i 1978, al sector de la banca, la construcció, la metal·lúrgia o el comerç i que estaven afiliats a les antigues mutualitats laborals. La causa: al seu dia van tributar un 100% per a les futures pensions, quan els corresponia únicament un 75%. Aquests milers de treballadors, ara ja pensionistes, poden reclamar sol·licitant una devolució de l'IRPF a l'Agència Tributària, que els donarà dret a percebre entre 2.000 i 4.000 euros, mitjançant una declaració complementària. S'estima que la majoria dels contribuents afectats són ara jubilats que tenen una edat propera als 80 anys, i s'adverteix que hi ha contribuents amb major o menor quantia, depenent de la seva vida laboral i les circumstàncies personals existents en el càlcul del seu IRPF.

Com s'ha arribat fins aquí? Una sentència del Tribunal Suprem de principis de 2023 ha donat la raó als jubilats que han reclamat i que ara poden sol·licitar aquesta devolució en el seu impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Si es dona el cas que han mort, els seus fills també tenen dret a la devolució, sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys des de la mort del jubilat.

La sentència 255/2023 del Tribunal Suprem feia referència únicament a les aportacions realitzades a la Mutualitat Laboral de Banca entre l'1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978 i establia que no eren deduïbles en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) d'acord amb la legislació vigent en aquell moment. No obstant això, la interlocutòria marca precedent i es considera que poden estendre's a tots els treballadors que en aquells anys tenien dret a percebre prestacions de jubilació o incapacitat derivades de cotitzacions a qualsevol mutualitat realitzades durant aquell mateix període. Abans d'aquesta Sentència únicament s'aplicava aquesta reducció als pensionistes que van cotitzar a la Mutualitat de Telefónica, però ara s'obre la possibilitat per a la resta dels pensionistes que van cotitzar a altres mutualitats.

També en les declaracions futures

L'Alt Tribunal basa els seus arguments en la vigent Llei de l'IRPF 35/2006 que en la seva Transitòria Segona que estableix que només el 75% de l'import de les prestacions per jubilació o invalidesa s'ha d'integrar a la base imposable de l'impost. Per això, l'abast d'aquesta sentència arriba, també, a funcionaris públics com policies o professors que van cotitzar al seu dia a les antigues mutualitats i monts de pietat.

Es pot advertir que Hisenda únicament permet sol·licitar aquestes compensacions en les declaracions que encara no han prescrit. És a dir, en les dels últims cinc anys, de 2019 a 2022, per això, és molt important presentar la reclamació abans del 30 de juny de 2024.

A més, la rebaixa fiscal s'haurà d'aplicar a partir d'ara en les seves declaracions tributàries futures. Els experts fiscals apunten que l'estalvi fiscal futur se situa en una xifra compresa entre els 500 i els 1.200 euros.