Aquestes són les noves deduccions autonòmiques a la renda 2023 si vius a Catalunya; en concret, tres.

Tram autonòmic de la deducció per inversió en l'habitatge habitual

Per als contribuents als quals sigui aplicable el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, que regula la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF, els percentatges en el tram autonòmic per als residents a la Comunitat Autònoma de Catalunya són els establerts per l'article 1.2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la redacció vigent el 31 de desembre del 2012:

 • El 7,5%, amb caràcter general

 • El 15%, si es tracta de les obres d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat

Així mateix, serà aplicable a aquests contribuents la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres, que manté per als contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual abans del 30 de juliol del 2011 o van satisfer quantitats per a la construcció de l'habitatge habitual abans d'aquesta data (no inclou la rehabilitació ni l'ampliació de l'habitatge habitual), l'aplicació d'un percentatge incrementat del 9% quan es trobin en alguna de les situacions següents:

 1. Tenir 32 anys o menys a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 2. Haver estat a l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.

 3. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 4. Formar part d'una unitat familiar que inclogui almenys un fill a la data de meritació de l'impost.

Per poder gaudir del percentatge del 9% de deducció, cal que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, a la declaració de l'IRPF del contribuent corresponent a l'exercici en què s'aplica la deducció, no excedeixi els 30.000 euros.

En el cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver realitzat inversions en l'habitatge habitual durant l'exercici.

Per lloguer de l'habitatge habitual

A. En general

 • El 10% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, quant el contribuent es trobi en alguna de les situacions següents :

  • Tenir 32 anys o menys a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  • Haver estat a l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.

  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  • Ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més.

  En el cas de matrimonis en règim econòmic de guanys, i en cas que l'arrendament de l'habitatge habitual només estigui a nom d'un dels consorts, només el consort que figuri al contracte d'arrendament té dret a la deducció per lloguer de l'habitatge habitual quan compleixi els requisits exigits.

 • El límit màxim serà de 300 euros anuals, sempre que es compleixen els requisits que s'indiquen a l'apartat "Requisits per a l'aplicació de la deducció".

B. Per a famílies nombroses i monoparentals

 • El 10% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que a data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) el contribuent pertanyi a una família nombrosa o monoparental. 

 • El límit màxim serà de 600 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits que s'indiquen a l'apartat "Requisits per a l'aplicació de la deducció".

  Respecte al concepte de família nombrosa, vegeu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE del 19).

  Respecte al concepte de família monoparental, vegeu l'article 2 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i l'article 4 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desenvolupament parcial de l'esmentada llei. Vegeu el comentari sobre família monoparental que figura a la deducció “Pel naixement o adopció d'un fill”.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent menys el mínim personal i familiar, suma de les caselles [0435] [0460] menys l'import de la casella [0520] de la declaració, no superi les quanties següents:

  • - 20.000 euros, en tributació individual

  • - 30.000 euros, en tributació conjunta

 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets del contribuent.

Per rehabilitació de l'habitatge habitual

Quantia i base màxima de la deducció

 • L'1,5% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per la rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o hagi de constituir l'habitatge habitual del contribuent.

  El concepte de rehabilitació d'habitatge habitual es comenta al Capítol 16.

 • La base màxima d'aquesta deducció s'estableix en un import de 9.040 euros anuals.