El Tribunal Suprem, amb sentència emesa a finals d'abril, ha conclòs els dubtes sorgits de si un autònom acollit a la jubilació activa -compagina l'activitat mentre cobra una pensió- tindrà dret a cobrar el 100% de la pensió si contracta una empleada de la llar. La resposta de l'alt tribunal ha estat que no. La qüestió dirimida en els tribunals és si la pensió serà del 50% o del 100%, doncs l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) estableix que si l'autònom contracta o té contractat almenys un treballador per compte d'altri, tindrà de dret el 100%. Tanmateix, la interpretació d'aquest article ha obert les portes que diversos autònoms hagin contractat una empleada de la llar, al·legant que amb aquest personal ja tindria dret a cobrar el 100% de la pensió i no el 50%.

Dos casos han arribat als tribunals, un des de Burgos en el qual el Tribunal Superior de Castella i Lleó han valorat que la contractació d'una empleada és suficient perquè la Seguretat Social aboni el 100% de la pensió amb la contractació d'una empleada de la llar i un altre cas a Navarra en sentit contrari. Davant d'una sol·licitud de cassació de doctrina, el Tribunal Suprem ha entrat a interpretar el sentit de l'article 214 de la Llei General de Seguretat Social i establir en quina activitat ha d'exercir la seva tasca l'empleat contractat per l'autònom. I ha optat per limitar-lo a l'activitat en la qual l'autònom és professional i exerceix el seu treball. I és així, perquè l'última finalitat de compaginar la pensió i l'activitat en la jubilació activa és preservar l'ocupació i evitar que els treballadors contractats per un autònom es quedin sense el seu lloc de treball després de la jubilació de l'autònom.

Alfredo Aspra, soci fundador del despatx laboral Labormatters Abogados, explica a ON ECONOMIA que el Tribunal Suprem, en sentència de 26 d'abril de 2023, de la que és ponent el magistrat Ángel Blasco Pellicer, precisa que la contractació d'una empleada de la llar a temps parcial no serveix perquè un treballador autònom en jubilació activa pugui percebre el 100% de la pensió, en lloc del 50% establert per la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) a l'article 214.

Així, la sentència fixa que la contractació com a empleada de llar no és un treball lligat al desenvolupament empresarial del treballador autònom, sinó que es tracta d'una contractació unida a la condició de 'titular de la llar familiar', tal com expressament disposa l'article 1.3 del Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar. Aspra aclareix que "la contractació d'un empleat de la llar ni tan sols exigeix que l'ocupador hagi d'estar inclòs en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (DESAFIA), tal com estableix l'article 305.1 de la LGSS."

La sentència parteix, en la seva anàlisi, de l'article 49.1.g) de l'Estatut dels Treballadors (ET), que disposa que com l'empresari té la condició de persona física, la seva jubilació provoca l'extinció dels contractes dels seus treballadors amb una indemnització extintiva de només un mes de salari. Així, considera el ponent que per evitar aquesta situació i que desapareguin aquests llocs de treball, l'article 214.2 de la LGSS preveu excepcionalment que l'autònom es pugui jubilar i percebre alhora la pensió de jubilació íntegra. Per això, la sentència rebutja que la contractació per compte aliena pugui realitzar-se en una activitat diferent de la qual ha sustentat la inclusió de l'ocupador en el DESAFIA i de la que es jubila en la versió activa.

El ponent del Tribunal Suprem recorda que prèviament, les sentències de la mateixa Sala IV núm. 845/2021, 846/2021 i 847/2021, de 23 de juliol de 2021, han establert com a doctrina que "la compatibilitat plena de la pensió de jubilació en la quantia del 100% amb l'activitat per compte propi constitueix una excepció a la regla general d'incompatibilitat del gaudi de la pensió de jubilació amb el treball del pensionista, segons determina l'article 213.1 de la LGSS, la qual cosa impedeix que pugui interpretar-se extensivament."

En aquesta mateixa línia, recorda la sentència, l'Alt Tribunal ha determinat que no té dret a percebre la pensió de jubilació activa en el percentatge del 100% el treballador autònom que forma part d'una comunitat de béns, quan és aquesta que ha contractat a treballadors per compte d'altri (sentència 119/2022, de 8 de febrer), ni en el cas dels treballadors autònoms societaris la qual mercantil és qui té contractats treballadors per compte d'altri (sentència 864/2021, de 23 de juliol).