A la declaració de la renda hi ha dos tipus de deduccions fiscals: les generals que afecten tots els ciutadans espanyols i les específiques, que només afecten certs col·lectius o els ciutadans d'algunes autonomies en concret. Abans del 30 de juny, quan acaba el termini per presentar la declaració de la Renda 2023, cal saber que l'Agència Tributària ha afegit una deducció fiscal que afectarà en la present declaració de la renda aquelles persones que resideixin al País Valencià i a la Rioja  podent desgravar fins al 30% del gastat en quotes de gimnàs o activitat física. Per descomptat, la despesa ha de ser demostrable mitjançant el pagament bancari per transferència o domiciliació per part del club d'arts marcials o bé mitjançant factura rebuda del mateix gimnàs o club.

Això pertany a una iniciativa per part d'aquestes autonomies per "fomentar l'exercici físic i la pràctica esportiva", i també els mateixos entrenadors i clubs d'aquestes comunitats poden utilitzar-lo com a reclam perquè la gent tingui una excusa menys a l'hora d'apuntar-s'hi a les activitats. Podeu consultar tota la informació i fer el càlcul del que us podeu deduir si residiu en aquestes autonomies a la pàgina web oficial d'Hisenda.

Requisits a La Rioja

L'Agència Tributària la recull oficialment com una deducció " per fomentar l'exercici físic i la pràctica esportiva". Com a norma general, es podrà deduir el 30% de les despeses fetes, amb un límit màxim de deducció aplicable de 300 euros. Cobriran serveis relatius a l'exercici físic i la pràctica esportiva. Pel que fa als requisits: s'han de justificar les despeses amb factures o justificants. En el cas dels més grans de 65 anys , la deducció serà del 100% en comptes del 30%, i el mateix passa amb persones amb alguna discapacitat amb un grau del 33% o superior. Si es fa la declaració conjunta , també es poden incloure les despeses de cònjuges o familiars.

Requisits al País Valencià

L'Agència Tributària la recull oficialment com una deducció " per quantitats satisfetes en despeses associades a la pràctica de l'esport i activitats saludables ". Els contribuents que hagin tingut el 2023 la seva residència habitual en aquesta comunitat es podran deduir fins al 30% de les quotes del gimnàs pagades aquest exercici. Si s'és més gran de 65 anys o es té una discapacitat igual o superior al 33%, la deducció augmenta al 50%. Si s'és més gran de 75 anys o es té una discapacitat superior al 65%, la deducció arriba al 100% . En tots els casos, la deducció màxima és de 150 euros. Per quantitats satisfetes en despeses associades a la pràctica de l'esport i activitats saludables.

Més enllà d'aquestes dues comunitats, també hi ha algunes ajudes en algunes especificacions pel que fa a la quantia i límits màxims de la deducció. En general, 30 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu en despeses associades a la pràctica de l'esport i les activitats saludables. Si el declarant és més gran de 65 anys o té una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 , el percentatge de deducció és del 50 per 100. Si el declarant és més gran de 75 anys o té una discapacitat igual o superior al 65 per 100 , percentatge de deducció serà del 100 per 100. El límit màxim de la deducció és de 150 euros. El límit de deducció s'establirà per contribuent i els desemborsaments podran anar destinats a activitats desenvolupades pel contribuent, el cònjuge i les persones que donin dret a l'aplicació dels mínims familiars per descendents i ascendents.

Requisits generals

Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi , caselles [0500] i [0510] de la declaració, respectivament, no sigui superior a:

– 32.000 euros en declaració individual.

– 48.000 euros en declaració conjunta.

Que es puguin acreditar les adquisicions de béns o serveis mitjançant la factura corresponent i el justificant del pagament realitzat mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit. Quan dos contribuents declarants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per correspondre a despeses relacionades amb altres membres de la unitat familiar, l'import s'ha de prorratejar entre ells per parts iguals. Els límits íntegres de la deducció només són aplicables als contribuents la suma dels quals de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 29.000 euros, en tributació individual, oa 45.000 euros, en tributació conjunta. Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 29.000 i 32.000 euros , en tributació individual, o entre 45.000 i 48.000 euros, en tributació conjunta, els límits de la deducció seran els següents: