Hisenda disposa de sis mesos, des que acaba el termini per fer la declaració de renda o des de la data de la presentació, si fos posterior, per efectuar l'ingrés als contribuents amb resultat a retornar. Però què passa si la devolució no es fa efectiva? Alguna raó té Hisenda per embargar la quantitat corresponent.

Les raons poden ser diverses, i es poden consultar a l'Agència Tributària. Però entre les més habituals figuren que Hisenda estigui realitzant una comprovació de les xifres declarades o que hagi trobat que el contribuent té pendent de saldar algun deute amb una de les administracions públiques o amb la mateixa Hisenda, igual que per deutes privats reconeguts judicialment, tot i que en aquest cas, ha de pesar una sentència judicial que n'obligui el pagament.

Habitualment, solen ser multes de trànsit, però, en realitat, no són gaires els casos en els quals s'executa l'embargament. Això es deu al fet que per dur a terme l'embargament, el primer que ha d'existir és el requeriment de cobrament per part de l'Ajuntament, la Guàrdia Civil o la Direcció General de Trànsit (DGT), segons qui sigui l'organisme que hagi imposat la multa.

Quan sí que es procedeix a l'embargament, Hisenda té una llista ordenada amb els béns preferents que ha de requisar. És el següent: diners efectius o en comptes oberts en entitats de crèdit; crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l'acte o a curt termini; sous, salaris i pensions; béns immobles; interessos, rendes i fruits de tota espècie; establiment mercantil o industrials; metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats; béns mobles i semovents; i, finalment, crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.

En el cas que es produeixi l'embargament de la devolució de la renda, no podrà fer res per evitar que Hisenda es quedi amb aquests diners. De fet, el que rebràs per part del fisc és una notificació del que ha succeït i el motiu, i un requeriment per resoldre els possibles errors o procedir al pagament dels deutes, amb els interessos corresponents.

Interessos de demora

Aquests interessos de demora seran del 4,0625% anual des de la data en què expiri el termini de sis mesos fins a la data en què s'ordeni el pagament. Aquest percentatge d'interès el fixa el Govern en la Llei de pressupostos generals de l'Estat i va variar el 2012 per primera vegada des de 2016, passant del 3,75% a aquest 4,06%.

Què passa si la devolució no s'ha realitzat per un problema d'Hisenda? Hisenda haurà d'abonar els diners, però també els interessos de demora. L'esmentat import varia cada exercici, com recorda l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Per a la declaració de l'IRPF d'aquest 2024, fins que s'aprovi la Llei de Pressupostos per a 2024, es continuen aplicant l'interès legal dels diners i de demora previstos per a 2023.

Per tant, el tipus d'interès legal dels diners vigents per al present 2024 continua sent, de moment, el 3,25%, i el tipus d'interès de demora el 4,0625%.