Les oficines que es dediquen a gestionar els patrimonis familiars, conegudes com a family office, aposten un 10% de les seves inversions en les start-ups. Així ho detalla l'enquesta de Bigban Inversores Privados i Esic Business School, que xifra els tiquets entre els 100.000 i els 500.000 euros d'inversió inicial.

Els family office han crescut en els últims temps, com mostra el fet que la meitat tingui una trajectòria d'entre 1 i 5 anys, mentre que el 23% tenen només entre 6 i 11 anys. La meitat de les oficines inverteixen en almenys 10 empreses emergents, amb equips gestors a càrrec que tenen de mitjana entre 3 i 6 empleats per donar sortida a aquestes inversions.

El 45% dels family office enquestats apunten que la inversió en start-ups es mou entre un 5 i un 10% dels seus patrimonis, mentre que el 91% de les empreses aposta pel model B3B i aposta per les fases inicials pre-seed i seed en les seves inversions.

Les oficines gestores de patrimonis familiars no discriminen per sectors: un 95% són agnòstics i centren les seves inversions en la rendibilitat i no en un sector concret. La meitat dels inversors manté un vincle amb les start-ups en les quals inverteix en tenir presència en el consell d'administració. Un 32% dels consultats consideren que el 2024 es donarà una reducció moderada de la inversió en empreses emergents.

'Business angels'

L'enquesta també ha preguntat als business angels, inversors particulars darrere de l'inici i creixement de les start-ups, per les seves intencions a curt termini i per la seva experiència atresorada. Gairebé 8 de cada 10, el 78%, pretenen continuar invertint en start-ups, però ho faran amb la cautela que dona l'experiència, ja que el 56% dels entrevistats asseguren haver vist morir alguna empresa emergent participada en la seva cartera.

El biaix de gènere entre els inversors continua sent fort: un 82% són homes, la majoria, com el 18% de les dones, d'una edat propera als 45 anys. Gairebé la meitat dels business angels, un 44%, han emprès alguna vegada una start-up pel seu propi compte. Mentre que el 75% dels inversors asseguren fer-ho sense especialitat en cap sector, tan sols el 25% ho fa amb una especialitat.

Capitals de risc

Els fons de risc o capitals de risc, per la seva banda, continuaran invertint en start-ups el proper any. Així ho reconeixen al Bigban Annual Report un 91% dels fons enquestats. La majoria de fons de capital risc, un 64%, compten amb una cartera de més de 10 inversions.

Els fons de capital risc inverteixen de mitjana amb tiquets similars als family office, entre 100.000 i 500.000 euros de mitjana. Tots els venture espanyols inverteixen a Espanya, un 50% ho fa també en altres països d'Europa i un 24% diversifica amb Llatinoamèrica com a destinació. Les etapes pre-seed i seed són també les preferides per aquests fons.