BBVA ha disparat els seus guanys en el primer trimestre fins a assolir els 1.846 milions d'euros, un 39,4% més a tipus de canvi corrents respecte al mateix període de 2022, i un 40,5% més a tipus de canvi constants. L'entitat millora el seu benefici trimestral, gràcies a l'impuls dels marges i amb l'impacte del nou impost a la banca en les seves operacions a Espanya.

El banc explica que el resultat es va veure impulsat pel bon comportament dels ingressos recurrents --el marge d'interessos i les comissions netes--, especialment a Mèxic i Espanya, i el creixement de l'activitat. Aquests resultats inclouen el registre per a l'exercici 2023 del gravamen temporal d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit per 225 milions d'euros.

El grup va captar 2,6 milions de nous clients en els tres primers mesos de l'any, mentre que va augmentar un 9,8% el crèdit en taxa interanual. D'aquesta forma, l'increment en l'activitat creditícia explica, juntament amb la millora del diferencial de la clientela, l'evolució del marge d'interessos del grup, que va ascendir a 5.642 milions d'euros entre gener i març, un 43,3% més respecte al mateix període de l'any anterior.

Els ingressos per comissions netes van assolir 1.439 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 15,8% interanual. L'entitat ha destacat especialment la bona evolució d'aquesta línia a Mèxic i Turquia. En conjunt, els ingressos recurrents van créixer un 36,7% interanual, fins a 7.081 milions d'euros.

Per la seva part, el resultat d'operacions financeres (ROF) va registrar un descens del 18,7% en el mateix període, fins a 438 milions d'euros. La línia d'altres ingressos i càrregues d'explotació va recollir un impacte negatiu dels 225 milions d'euros per l'impost extraordinari a la banca a Espanya. En suma, el marge brut va ascendir a 6.958 milions d'euros en el trimestre, la qual cosa suposa una alça interanual del 32,7%.

BBVA dispara el seu marge net

Les despeses d'explotació es van incrementar un 25,4% en tot el grup, impactats en gran manera per les taxes d'inflació que es
observen als països on té presència. Malgrat l'anterior, gràcies al creixement del marge brut, superior al de les despeses, la ràtio d'eficiència es va situar en el 43,3% a 31 de març de 2023 amb una millora de 241 punts bàsics respecte a la ràtio registrada 12 mesos abans, en termes constants.

Com a resultat de tot l'anterior, el marge net va ascendir a 3.942 milions d'euros, amb una alça interanual del 38,6%. Les dotacions per deteriorament d'actius financers es van incrementar un 28,9% en termes interanuals i a tipus de canvi constants, amb més dotacions principalment a Amèrica del Sud i Mèxic, en un context de creixement de l'activitat. El cost de risc trimestral es va situar en l'1,05%, en línia amb les expectatives i amb el nivell de l'últim trimestre de 2022.

La taxa de mora es va ubicar en el 3,3% --davant el 3,4% de desembre i al 4,0% de març de 2022-- i la de cobertura va augmentar al 82%, davant el 81% registrat tres mesos abans. La xifra de préstecs i avançaments a la clientela va registrar un creixement de l'1,4% respecte al tancament de desembre de 2022 afavorit per l'evolució dels préstecs a particulars, que van augmentar un 2,9%.

Els recursos de clients van presentar un creixement del 2,3% respecte al tancament de desembre de 2022 gràcies al bon acompliment dels recursos fora de balanç --que van augmentar un 7,2%, lligat així mateix a una preferència més gran dels clients pels mateixos. BBVA assenyala que aquests resultats li han permès impulsar la rendibilitat, amb un ROTI del 16,3% i un ROSEGA del 15,5%, les xifres més elevades dels últims 10 anys, així com continuar enfortint la seva capital. La ràtio CET1 'fully loaded' a 31 de març es va situar en el 13,13%, per sobre del requeriment regulatori del 8,75% i del rang objectiu, que comprèn de l'11,5% al 12%.

Quant a la ràtio de cobertura de liquiditat, es va situar a tancament del període en el 142%. Tanmateix, atès el model de negoci de filials de BBVA (conegut com a MPE), aquesta ràtio limita el numerador del LCR de les filials diferents a BBVA, S.A. al 100%. Per la qual cosa la ràtio resultant està per sota del de les unitats individuals. El LCR dels principals components assoleix en BBVA S.A. 161%, a Mèxic 188% i a Turquia 217%). Sense tenir en compte la restricció, la ràtio LCR del Grup assoliria el 184%.

Guanya un 9,5% menys en Espanya per l'impost

Per àrees de negoci, BBVA indica que, a Espanya, la inversió creditícia es va mantenir estable en termes interanuals, amb un lleuger creixement del 0,1%, i destaca el bon acompliment dels segments "més rendibles", com són empreses, consum i targetes. Per la seva part, els recursos de clients van ascendir un 2,2% gràcies als dipòsits a termini.

El benefici atribuït al país va assolir els 541 milions d'euros en el primer trimestre, un 9,5% menys que en el mateix període de l'any anterior, a causa de l'impacte dels 225 milions d'euros de l'impost a la banca. Els indicadors de risc es van mantenir estables: tant la taxa de mora (3,9%) com el cost del risc (0,27%), es van situar en línia amb el tancament de l'any anterior, mentre que la taxa de cobertura va descendir lleument, fins al 59%.

A Mèxic, l'activitat creditícia va mostrar fortalesa durant el trimestre, amb una alça del 13,9% en taxa interanual, impulsada per tots els segments. Els recursos de clients van créixer també, un 6,2% interanual, gràcies principalment a l'activitat en fons d'inversió.

D'aquesta forma, BBVA va assolir a Mèxic un resultat atribuït rècord de 1.285 milions d'euros a tancament del primer trimestre, un 44,2% més en taxa interanual, fonamentalment per l'impuls de l'activitat creditícia i el seu impacte sobre el creixement del marge d'interessos.

Turquia va generar un resultat atribuït de 277 milions d'euros durant el primer trimestre, davant el resultat negatiu de 76 milions d'euros del mateix període de 2022. Ambdós trimestres recullen l'impacte de l'aplicació de la norma de comptabilitat per hiperinflació. A Amèrica del Sud, el resultat atribuït va ser de 184 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 57,2% interanual, degut fonamentalment al creixement dels ingressos recurrents i el ROF, que van compensar l'augment de les despeses.

El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha afirmat que aquests "sòlids" resultats "posen de relleu la fortalesa de BBVA en moments d'elevada volatilitat", com els que s'han experimentat en el primer trimestre pel col·lapse de diversos bancs regionals nord-americans i la venda de Credit Suisse a UBS.

En relació amb les seves prioritats estratègiques, Genç ha destacat que entre gener i març l'entitat va canalitzar 14.000 milions en negoci sostenible, va captar 2,6 milions de nous clients i la cartera de préstecs va créixer un 10%. "Amb això, amplifiquem l'impacte positiu en la societat a través de la nostra funció principal, que és el finançament a famílies, autònoms i empreses a tot el món".

"Per tot l'anterior, per la solidesa financera del banc, el seu model de negoci i el focus estratègic en digitalització, innovació i sostenibilitat, en BBVA continuem mirant al futur amb optimisme", ha conclòs.