Fer vaga és un dret, però també comporta unes obligacions. Coincidint amb el 8 de març, dia de la dona treballadora, l'exercici del dret de vaga no extingeix la relació de treball, sinó que produeix la suspensió del contracte de treball, quedant el treballador a la situació d'alta especial mentre duri la vaga. Així doncs, si es decideix fer vaga hi ha afectacions en diferents matèries.

📣 Hi ha vaga el 8 de març de 2024 pel Dia de la Dona a Catalunya?
 

Sobre el salari: l'exercici del dret de vaga comporta de manera natural la pèrdua de la retribució corresponent al període de la durada. La retribució que l'empresari pot restar per cada dia de vaga, comprèn no només el salari de la jornada (salari base i complements salarials), sinó també: la part proporcional de les pagues extraordinàries. I la part proporcional de la retribució dels dies de descans setmanal corresponent a la setmana en què es produeix la vaga. D'altra banda, pel que fa a la cotització: el treballador en vaga romandrà en situació d'alta especial a la Seguretat Social mentre duri la vaga, cosa que suposa el manteniment de l'alta formal, però amb suspensió de l'obligació de cotitzar per part de l'empresari i del mateix treballador. Durant la situació d'alta especial es manté l'obligació de les empreses d'efectuar el pagament delegat de prestacions.

El procediment que ha de seguir l'ocupador davant la TGSS en situació de vaga és el següent:

a) Presentació de la relació nominal de treballadors el contracte dels quals quedi suspès a conseqüència de l'exercici del dret de vaga.

b) Aquesta relació s'ha de presentar en el termini de 5 dies naturals, a partir del següent al del cessament a la feina, i ha de contenir, respecte de cada 10. És a dir, produirà els efectes previstos als paràgrafs 1, 2 i 3 de l'article 6 del RD-llei 17/1977.

c) Els empresaris estan obligats a notificar la data de reincorporació a idèntica forma i termini.

Sindicats i comitès

La Vaga General per al 8 de març afectarà el conjunt dels treballadors i treballadors del sector públic i privat de Catalunya, de tots els sectors productius, basada la convocatòria en un conjunt de reivindicacions laborals, econòmiques i socials en defensa de la igualtat de drets de les dones treballadores. La Vaga està convocada des de les 00.00 hores del dia 8 de març fins a les 24.00 hores del mateix dia.

Si anem en matèria de dret, d'entrada hi ha el dret a reunió en relació amb la possibilitat de celebració d'assemblees al centre de treball als dies previs a la vaga, cal tenir en compte el que estableix la LOLS1. Els treballadors afiliats a un sindicat podran celebrar reunions i distribuir informació sindical, fora de les hores de treball i sense pertorbar l'activitat normal de l'empresa. Mentre que els que ostenten càrrecs electius en l'àmbit provincial, autonòmic o estatal, a les organitzacions sindicals més representatives, tindran dret a l'assistència i l'accés als centres de treball per participar en activitats pròpies del sindicat o del conjunt dels treballadors, prèvia comunicació a l'empresari, i sense que l'exercici d'aquest dret pugui interrompre el desenvolupament normal del procés productiu.

Pel que fa als treballadors d'una mateixa empresa o centre de treball tenen dret a reunir-se en assemblea. Podrà ser convocada pels delegats de personal, el comitè d'empresa, o per un nombre de treballadors no inferior al 33% de la plantilla. L'assemblea serà presidida, pel comitè d'empresa (o delegats de personal al seu cas), que seran responsables del normal desenvolupament d'aquesta, així com de la presència a l'assemblea de persones no pertanyents a l'empresa. Només podrà tractar-se d'assumptes que figurin prèviament inclosos a l'ordre del dia. La presidència comunicarà a l'empresari la convocatòria i els noms de les persones no pertanyents a l'empresa que assistiran a l'assemblea i acordarà amb aquest les mesures oportunes per evitar perjudicis a l'activitat normal de l'empresa.

En darrer terme, el Comitè de vaga haurà de garantir durant aquesta la prestació dels serveis necessaris per a la seguretat de les persones i de les coses, manteniment dels locals, maquinària, instal·lacions, matèries primeres i qualsevol altra atenció que fos necessària per a la represa ulterior de les tasques de l'empresa. Correspon a l'empresari la designació dels treballadors que hagin d'efectuar aquests serveis