Puc facturar si no soc autònom? La resposta és un sí, però anem a pams. Has de tenir clares cinc coses:

 

1.- Descarrega't els models

Cal donar-se d'alta a Hisenda amb el model 036 o el 037 específics per aquestes operacions. Referents a cens d'empresaris, professionals i retenidors i la declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada. Els models 036 i 037 es poden presentar en imprès o per via electrònica a través d'internet. La presentació per internet podrà ser efectuada: a) Mitjançant certificat electrònic reconegut segons la normativa vigent a cada moment. b) En el cas d'obligats tributaris persones físiques, llevat que es tracti d'algun dels supòsits assenyalats a l'apartat següent, la presentació electrònica també es pot fer mitjançant Cl@ve. La presentació electrònica per internet del model 036 tindrà caràcter obligatori per a les declaracions dels obligats tributaris que, bé tinguin la condició d'Administració Pública, bé estiguin adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses de la Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé tinguin la forma de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, així com en el cas que el model 036 s'utilitzi per sol·licitar la inscripció al registre de devolució mensual. Aquesta obligatorietat no és aplicable quan el model 036 s'utilitzi per sol·licitar l'assignació del número d'identificació fiscal provisional o definitiu.

D'altra banda, la presentació en imprès dels models 036 i 037 es realitzarà a l'Administració o, si no n'hi ha, Delegació de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del titular de la declaració en el moment de la seva presentació. Les persones o entitats no residents a Espanya o no establertes al territori d'aplicació de l'impost sobre el valor afegit presentaran el model 036 a l'Administració o la Delegació de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del seu representant o, en cas que no n'hi haguessin. nomenat, a la del lloc on operin. La presentació en imprès del model 036 es pot fer mitjançant lliurament directe a les oficines indicades o enviant-lo per correu certificat a aquestes.

2.- Factures puntuals

Les factures no poden ser periòdiques ni recurrents, sinó que han de ser l'excepció que confirmin la regla per entendre'ns.

3.- Imports màxims

L'import mai pot superar el salari mínim interprofessional, recorda 1.080 euros bruts mensuals en 14 pagues. Per exemple fas un treball puntual de 600 euros extres a la teva nòmina, cap problema tindràs compatibilitat per aquell fet concret. Ens basem amb què durant l'actual 2023, el Salari Mínim Professional va tenir una pujada del 8%, fins a assolir els 15.120 euros anuals, la qual cosa es tradueix en 1080€ bruts mensuals. Com sempre, el problema és saber què considera la Seguretat Social com a activitat habitual. En teoria per a ells no s'hauria de donar d'alta com a autònom una persona que realitzi activitats que no són considerades un mitjà de vida, sinó com una cosa complementària o ocasional. Això sí, compte si fas factures tots els mesos o amb periodicitat similars de temps i amb la mateixa quantitat, encara que siguin poques, es considerarà que estàs realitzant una activitat habitual i recurrent i podries tenir problemes. I si ho fas cobrant l'atur, perdràs la prestació automàticament. D'altra banda, Hisenda vigilarà de prop si les factures sempre es fan a un mateix client.

4.- Factures com si fossis autònom

No oblidis presentar l'IVA trimestral, així com presentar els resums anuals i liquidar el pagament d'aquests impostos i de l'IRPF. T'aconsello que ho facis de forma trimestral. Et recordem altres informacions bàsiques com les teves dades. Tota factura ha de tenir dades de l'emissor. En concret, cal posar el nom i cognoms, el NIF o DNI i l'adreça fiscal, que és la que vas fer servir per donar-te d'alta com a autònom i en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE); les  dades del client. La factura també ha d'incloure informació del client que pagarà. Aquestes dades són les mateixes que les de l'emissor. És a dir, CIF o NIF, depenent de si és una empresa o un altre autònom, nom i adreça fiscal. Només si s'ha emès una factura simplificada a un particular pots obviar aquest apartat.

El número de factura i sèrie si cal. És obligatori numerar les factures dins de l'any fiscal. Si ho necessiteu, també podeu crear diferents sèries per model de factura o tipus d'operació, encara que el més habitual és comptar amb una sola sèrie. A més d'obligatori, numerar les factures és molt útil perquè us ajudarà a seguir un ordre ia trobar cada factura si necessiteu rectificar-la, per exemple. La data de facturació. És igual de útil que el número perquè facilitarà la cerca de factures quan ho necessitis i et permetrà reclamar si no t'han pagat dins el termini. La data de facturació serà normalment la data en què acabis el treball o servei. El concepte i import de l'operació. L'import total que és la quantitat neta que rebràs. En altres paraules, els diners que arribarà al teu compte corrent. Es calcula sobre la base imposable restant la retenció per una banda i sumant l'IVA per l'altra. I la forma de pagament, el més normal és que aquesta sigui per transferència, per això hauràs d'indicar el teu número de compte com a autònom. En aquest sentit, és recomanable que tinguis un compte específic per a la teva tasca com a autònom i un altre per a les despeses del dia a dia com a persona. Així podràs separar tots dos mons.

5.- Avisar a l'Agència Tributària

Quan acabis l'activitat, dona't de baixa dels models 036 i 037 anteriorment comentats. Si oblides qualsevol d'aquests aspectes, la multa que et pot caure va dels 300 als 3.000 euros. Així doncs, per què córrer riscos? Trobaràs els enllaços als tràmits i l'explicació més detallada a oneconomia.cat, fins la propera!