Les despeses deduïbles dels autònoms són totes les necessàries per dur a terme la nostra activitat. Tanmateix, cal tenir en compte un seguit de consideracions formals abans de poder-nos deduir aquestes despeses. A més, cal tenir en compte que algunes despeses són deduïbles per a l'IVA i no ho són per a la renda o IRPF i viceversa. Els gestors sempre recomanen estudiar cas per cas, ja que allò que és deduïble per un autònom no ho és per a un altre. I també trencar amb velles premisses errònies. A tall d'exemple, per a la majoria dels autònoms, la gasolina no es pot desgravar com anys enrere. Però sí, en canvi, tenir en compte bitllets d'avió o tren si aquells poden justificar que s'ha anat per un tema laboral i s'ha requerit un desplaçament.

Elements deduïbles

L'IVA deduïble pot estar en el material tecnològic com la compra d'un ordinador o un mòbil, però també la seva factura mensual per despeses en trucades i missatges. Un altre aspecte a guardar sempre són els justificants de qualsevol àpat si van lligats a moments de feina. I aquests han d'incloure un justificant amb el tiquet de la factura del restaurant i el del banc assegurant que has pagat. En el capítol de l'accés a Internet, Hisenda ho accepta si aquesta factura no va lligada amb la televisió. Per exemple, si l'Internet de casa es paga de forma mensual en una mena de pack habitual que les companyies ofereixen amb l'accés per veure també el futbol o les sèries, l'administració pública ens ho tombarà. I tornant al material, tot aquell específic per a la feina, com per exemple un micròfon si som una agència de comunicació, també es pot justificar.

En darrer terme, l'assegurança privada de salut, tot i que cal consultar amb un gestió com fer-ho i no pot ser una assegurança on en el contracte també s'inclogui a tota la família, malgrat que només vulguem subratllar la nostra quota. Hi ha un límit de 500 euros per membre de la unitat familiar de l'autònom. Tot i ser una despesa que no és necessària per dur a terme la nostra activitat en aquest cas l'Agència Tributària en fa una excepció i deixa deduir-se aquestes despeses, amb la qual cosa ho hem d'aprofitar.

El càlcul final

Si ens centrem en aquests cinc aspectes comentats, que són els més repetits, l'estalvi pot anar fins als 400 euros. Ara bé, el concepte no s'ha d'entendre com un guany, sinó com una deducció dels nostres impostos. De totes maneres, aquest càlcul també es fa d'acord amb unes característiques que poden ser més o menys comunes. Per entendre'ns quan parlem de factura telefònica, podem calcular una de 50 euros mensual, però els imports canvien si la factura puja o baixa. I el mateix amb la tipologia d'assegurança de salut: si cobreix tot i el 80% de les que aquella companyia no té i inclou també cobertura internacional, serà un import diferent d'una assegurança molt més senzilla.

Altres despeses deduïbles

D'altres més secundaris poden ser els arrendaments i cànons, ens referim al lloguer, cànons i assistència tècnica. També consten els serveis professionals independents: gestors, advocats, procuradors, auditors o assessors, entre d'altres. I els altres serveis exteriors: un exemple d'aquestes despeses deduïbles per a autònoms serien els serveis bancaris, de recerca i desenvolupament, la publicitat i l'electricitat. En darrer terme, hi ha altres despeses deduïbles com l'adquisició de llibres, subscripció a revistes professionals o assistència a esdeveniments relacionats amb l'activitat professional, entre d'altres.

Per no errar en què podem agafar o no, s'ha de tenir clar que les despeses deduïbles són les que tenen una vinculació directa amb l'activitat laboral. Tots aquests han d'estar ben documentats en factures o rebuts i registrats als llibres comptables i no es presenten fora de termini en cap circumstància.