Hisenda inclou noves desgravacions o incentius, com la compra d'un cotxe elèctric, però també modifica altres apartats. Fins ara, si canviaves de feina o treballaves en dues o més empreses en un mateix any fiscal, era probable que haguessis de presentar la declaració de la renda, encara que no arribessis als 22.000 € anuals que corresponia al límit a partir del qual l'han de presentar les persones amb un únic pagador. Així doncs, per a la passada campanya de la renda del 2022, Hisenda va mantenir en 14.000 € el límit exempt per declarar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) quan el declarant comptés amb més d'un pagador, però aquest límit canvia per a la campanya del 2023, la que ja es pot presentar des d'aquest mes d'abril.

Canvis generals

El quadre resum és el següent: Si al llarg del 2023, una persona cobra menys de 15.000 € amb més d'un pagador, no haurà de presentar declaració de la renda. En canvi, si una persona té dos o més pagadors i supera els 15.000 €, però no cobra més de 1.500 € del segon pagador, tampoc no haurà de presentar declaració si no supera els 22.000 €. I, en darrer terme, si una persona ingressa més de 15.000 € amb més d'un pagador i supera els 1.500 € a partir del segon pagador, sí que haurà de presentar declaració. Aquest canvi garanteix que un treballador que hagi ingressat el Salari Mínim Interprofessional (SMI), que s'ha fixat en 15.120 € a 14 pagues, pràcticament no hagi de tributar per IRPF.

Límits i persones

Si entrem en el detall, els rendiments íntegres del treball (incloses, entre d'altres, les pensions i els havers passius, així com les pensions compensatòries i les anualitats per aliments) que no superin els imports següents: 22.000 euros anuals si procedeixen d'un únic pagador. També s'aplica aquest mateix límit quan els rendiments del treball procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superen en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

El límit serà també de 22.000 euros, quan es tracti de contribuents els únics rendiments del treball dels quals consisteixin en les prestacions passives a què fa referència l'article 17.2.a) i la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagi realitzat d'acord amb el procediment especial establert reglamentàriament. Per això el pensionista amb dos o més pagadors, haurà d'haver sol·licitat la determinació del tipus de retenció per mitjà del model 146.

14.000 euros anuals en els supòsits següents: quan procedeixin de més d'un pagador (llevat de l'excepció prevista al punt anterior). Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge.
Quan es percebin anualitats per aliments que no estiguin exemptes. Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir d'acord amb allò previst reglamentàriament (v. art. 76 Rgl. IRPF).
Quan es percebin rendiments íntegres del treball a tipus fix de retenció de l'article 80.1. 3r i 4t del reglament de l'impost. 

En darrer terme, els rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d'accions, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renda fixa, etc.) i guanys patrimonials (guanys derivats de reemborsaments de participacions a Fons d'Inversió, premis per la participació en concursos o jocs, etc.), sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals. Quan la base de retenció no s'hagi determinat en funció de la quantia a integrar a la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no es pot imputar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte als efectes dels límits excloents de l'obligació de declarar.

I pel que fa a rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres de capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat i la resta de guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals. Quan el contribuent no hagi estat titular dels immobles que generen rendes immobiliàries imputades durant la totalitat de l'any (per haver-lo adquirit o transmès en aquest exercici), l'import es prorratejarà en funció del nombre de dies de l'exercici durant els quals el contribuent hagi estat titular d'aquest.