No s'ingressa de forma automàtica ni Hisenda ho notifica, però els jubilats que van tenir una mutualitat tenen el dret de reclamar a l'administració, l'import de tots els IRPF que van abonar i que, des de Brussel·les, han conclòs que no era procedent exigir-los. D'aquesta manera, l'Agència Tributària espanyola s'ha vist obligada a treballar de forma coordinada amb la Seguretat Social i altres organismes, a fi d'atendre les sol·licituds de devolució per a mutualistes (DT 2a LIRPF) al més aviat possible i amb els menors inconvenients per als ciutadans.

Termini per sol·licitar el cobrament

Des del passat 20 de març, s'ha habilitat un formulari senzill que permet canalitzar totes les sol·licituds per a la seva resolució a partir de la informació de què disposa l'Agència, així com de la informació sobre la vida laboral dels sol·licitants que l'AEAT recull de la Seguretat Social i altres organismes. Però el govern espanyol ha decidit posar una data límit per admetre aquestes sol·licituds: l'1 de juliol. A partir d'aleshores, ja no es podran reclamar els diners que a un jubilat li poden correspondre, encara que tinguin el dret.

El tràmit és molt senzill perquè no cal adjuntar a la sol·licitud cap mena de documentació perquè, en general, l'AEAT ja compta amb la informació necessària per a la resolució de la sol·licitud. “Sembla increïble que si no fem la reclamació no ens ho tornin perquè ens demanen el DNI només perquè el número de compte bancari i saber què ens correspon o no, ja ho té la mateixa administració”, sosté Francesc Duran, jubilat de 67 anys que ha iniciat el tràmit. Segons ha pogut saber ON ECONOMIA, els imports no són menors i poden enfilar-se fins a 2.000 euros, però també 8.000.

Només necessites el DNI i el compte bancari

L'Agència Tributària informa que en el cas de no ser possible resoldre una sol·licitud concreta amb la informació disponible, es podrà requerir als interessats a posteriori l'aportació de la documentació que sigui necessària. Tant el formulari de sol·licitud com la informació relativa a aquest procés estan a disposició dels interessats a través de la Seu electrònica de l'AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es). Aquest formulari es podrà utilitzar per sol·licitar totes les devolucions corresponents al període 2019-2023, si bé per al 2023, en la majoria dels casos el càlcul ja apareixerà a Renda Web i l'ajust s'aplicarà automàticament a la declaració. Per a aquells casos en què l'AEAT no tingui informació suficient, no podrà oferir el càlcul en les dades fiscals, però per sol·licitar l'ajust serà suficient presentar el mateix formulari fet servir per als anys anteriors.

Errors en la tributació de l'IRPF

El formulari de sol·licitud per a l'aplicació de la DT 2a es podrà presentar des de la seva publicació a la seu electrònica i serà d'aplicació per a aquells anys d'IRPF que no estiguin prescrits a la data de presentació. L'import es cobra per transferència bancària. Per aquest motiu, cal indicar un compte bancari del qual sigui titular el sol·licitant per poder efectuar el pagament de la devolució. Es desconeixen les xifres exactes, però es parla de milers de pensionistes que els afecta en positiu i podran pagar menys impostos per haver cotitzat a les antigues mutualitats.

El Tribunal Suprem va començar per reconèixer aquest dret als retirats de la banca, però Hisenda ho ha traslladat també als jubilats d'altres sectors, com la construcció, l'hostaleria, el comerç, la informàtica, entre d'altres. D'aquesta manera, l'Agència Tributària ha reconegut que, durant els anys 1967 i 1978, es van cometre errors en la tributació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), els quals estaven afiliats a les antigues mutualitats laborals. Els treballadors d'aquests sectors s'haurien d'haver beneficiat d'una deducció a l'IRPF, però per error, van tributar al 100% de la pensió. Com a resultat, van pagar impostos més alts del que els corresponia.