El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) advoca per establir incentius fiscals a la mobilitat ocupacional perquè les empreses intensifiquin les mesures per contribuir a la sostenibilitat i reclama que aquestes siguin motiu de debat i consens en el sí de la negociació col·lectiva. El consell determina que l’administració ha de donar suport a les empreses i els treballadors per invertir en plans de desplaçament que dibuixin un nou model de mobilitat per respondre al canvi climàtic.

En aquest sentit, la proposta de l’òrgan consultiu de la Generalitat planteja la incorporació d’incentius econòmics o en espècie en els plans de desplaçament per promoure el canvi modal. Entre d’altres suggereix establir deduccions de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) o altres impostos en funció de les mesures específiques que adoptin les empreses; subvencionar les empreses o persones treballadores per la compra de bicicletes o patinets, per disposar d’un bus d’empresa o el bus-oficina en els desplaçaments llargs, amb diverses estacions de treball en el transport col·lectiu corporatiu; alhora que promoure l’ús de serveis de mobilitat a demanda, si escau, amb cupons de bitllets a preu reduït, gratuïtat dels primers viatges, bonificació per la compra de determinat nombre de trajectes, etc.

Aquestes propostes, més en l’àmbit de l’estructura interna de les empreses, haurien d’anar acompanyades amb altres accions en el transport públic. Així, el CTESC apostaria per potenciar els abonaments mensuals o trimestrals que afavoreixen l’ús continuat del transport públic, o una mena de tarifa plana. Facilitar la conversió del plus de transport a títols de transport públic a petició de les persones treballadores, seria una altra de les opcions. En general, caldria treballar més intensament des de les administracions en mesures per fer més competitiu el transport públic, especialment pel que fa al temps de viatge i els horaris de diversos modes de transport, una situació en què es troben especialment els desplaçaments intermunicipals que no tenen el seu origen ni destinació a Barcelona. En el vessant fiscal, volen que el cost del transport públic obtingui una desgravació en l’IRPF de la persona treballadora.

Foment del teletreball, una práctica arraconada

És una obvietat que l’organització del treball té un impacte molt important en la mobilitat ocupacional, per tant, el CTESC evidencia que el protagonisme que va tenir el teletreball durant la crisi de la Covid-19 està disminuint de manera sensible, quan es tracta d’una mesura que en determinats casos, i amb la negociació col·lectiva, ha permès reduir els desplaçaments per motius laborals. Malgrat això, recomana que quan les característiques del sector i del lloc de treball ho permetin, fomentar el teletreball, per reduir els desplaçaments diaris vinculats a la feina, facilitar la conciliació de la vida professional, familiar i personal i retenir talent jove, tal com succeeix a altres països del nostre entorn.

Els experts del CTESC -òrgan que agrupa a l’administració, els sindicats i les organitzacions empresarials i representants de sectors econòmics diversos- apunten també, com a mesures col·laterals per afavorir la mobilitat sostenible, a l’aposta per flexibilitzar els horaris de treball quan sigui possible, especialment l’entrada i sortida del centre de treball, per evitar que coincideixin amb les hores punta i distribuir la mobilitat al llarg del temps quan hi hagi episodis de contaminació, especialment a les zones urbanes densament poblades. Així com impulsar iniciatives per distribuir les hores de treball setmanal, les vacances i els permisos d’una manera diferent.