La jubilació a partir dels 60 és possible, però per un autònom pot suposar una quimera i els requisits són tan alts que és difícil assolir-ho. La gran recomanació és fer-se un pla de pensions i més tenint en compte la situació que viu la jubilació en aquests moments a casa nostra per a les noves generacions. La llei permet la jubilació anticipada voluntària dels autònoms, dos anys abans de l'edat legal i amb una cotització mínima de 35 anys. Però no poden accedir a la jubilació anticipada forçosa (involuntària) ni tampoc a la contemplada per a períodes de crisi per al règim general.

Hi ha una possibilitat per als autònoms de jubilar-se anticipadament, que en alguns casos compensa i en altres no. Tal com informa el BBVA, "la normativa anterior a l'actualment vigent no contemplava la jubilació anticipada, encara que l'Estatut del Treball Autònom (Llei 20/2007) preveia la seva implantació en alguns casos excepcionals (per a activitats de naturalesa tòxica, perillosa o penosa i situacions de discapacitat). És a dir, hi havia excepcions, però no una possibilitat general de jubilació anticipada per a tothom". Des de la reforma de les pensions que va entrar en vigor l'1 de gener del 2013 i les modificacions dutes a terme per l'Executiu el mes de març del 2013, es va establir que els treballadors autònoms podrien jubilar-se abans d'hora, amb les condicions de la jubilació anticipada voluntària.

És a dir, hauran de tenir una edat com a màxim dos anys menor a l'edat legal de jubilació a cada moment (el 2027, quan l'edat de jubilació siguin 67 anys, l'edat anticipada seran els 65) i hauran de tenir un mínim de 35 anys de cotització, i s'aplica un coeficient reductor en funció del nombre de mesos d'avançament de la jubilació i del nombre d'anys de cotització acreditat. 

Poden cobrar dues prestacions a la vegada?

D'altra banda, un autònom ha de saber que, excepcionalment, pot tenir dret a dues prestacions. La regla general és que no es poden cobrar dues pensions del mateix règim alhora. Qui tingués dret a dues o més prestacions optarà per una. Se n'exceptua de la incompatibilitat la pensió de viduïtat. Però també en el cas de les pensions contributives, sí que es pot tenir dret a dues pensions si el sol·licitant ha cotitzat dos règims diferents, com el règim general i el d'autònoms. Si no esteu en situació d'alta o assimilada en algun d'aquests règims en el moment de la jubilació, caldrà que les cotitzacions acreditades en cadascun se superposin, almenys, durant 15 anys.

D'altra banda, cal aclarir que la reforma de la jubilació anticipada no feia inicialment referència als autònoms, però la pressió de les associacions d'autònoms en la tramitació parlamentària va fer que s'incloguessin, si bé només en alguns casos. Així, s'estableix la jubilació anticipada voluntària per als treballadors per compte propi a partir de dos anys davant de l'edat legal ordinària de jubilació. Però se'ls veta la possibilitat de la jubilació anticipada forçosa (a causa d'acomiadaments o situacions similars) o per situació de crisi, sí reconegudes per al règim general. Aquestes normes permeten als treballadors per compte d'altri deixar de treballar quatre anys abans de l'edat legal (és a dir, als 63 anys el 2027, quan l'edat legal de retir siguin els 67 anys) sempre que n'hagin cotitzat almenys 33. Aquesta opció en principi només és aplicable a treballadors en el règim general, no als autònoms, que com diem només poden accedir a la jubilació anticipada voluntària.