Els beneficis de les empreses han crescut un 25% fins al juliol en comparació amb el mateix període de 2022, mentre que els salaris pugen un 6% en els set primers mesos de l'any, segons les dades de l'Agència Tributària (AEAT). Així, els pagaments fraccionats -ingressos de les pimes i les grans empreses a compte de la tributació dels seus beneficis en l'Impost de Societats- sumen entre gener i juliol 9.017 milions d'euros, un 24,9% més que els 7.221 milions del mateix període del passat 2022. Tanmateix, els salaris van pujar un 6% al sector privat i un 5% en el públic, segons apunta Hisenda a l'informe de recaptació tributària de juliol.

L'Agència Tributària ressalta a l'informe, en primer lloc, "el bon comportament de les retencions del treball i activitats econòmiques, que creix un 11,2% gràcies al manteniment de la creació d'ocupació i a la pujada de salaris, pensions i tipus efectiu i, en segon, la millora dels ingressos procedents dels beneficis de les societats". Respecte a l'augment dels ingressos procedents dels treballadors, Hisenda explica que es deu a dos factors: d'una banda, a la pujada dels salaris (a més nòmina, més retenció) i, d'altra banda, a la creació d'ocupació, perquè a més treballadors més persones pagant IRPF.

Energètiques i banca

Del costat de les empreses, Hisenda ressalta el "favorable comportament dels beneficis en el primer trimestre de l'any, en particular en els grups consolidats i, sobretot, en bancs i empreses energètiques". Així, el 24,9% d'increment del recaptat el 2023 fins al juliol està per sobre del 17,5% del conjunt de 2022, encara que la comparació no és estricta per les distorsions generades pel calendari de la presentació de les dades fiscals. Així i tot, de moment els beneficis tenen un ritme més gran que l'any passat. Respecte al tipus d'empreses, les retencions -i, indirectament, els beneficis- estan creixent a un ritme del 23,9% a les grans empreses, davant un 27,3% de les pimes.

No obstant això, aquesta dada s'ha de posar en quarantena, a causa del calendari de les declaracions. L'informe de l'Agència Tributària hi posa èmfasi, i explica sobre l'augment en pimes que "aquests bons resultats responien, majoritàriament, al creixement de l'última quota anual presentada (la de l'exercici 2021) i no als beneficis d'aquest any". Potser a final d'any, el creixement entre grans empreses i pimes tendeixi a igualar-se, com va succeir el 2022, quan els beneficis de les grans van pujar el 17,5% i el de les pimes el 17,2%, segons es dedueix de les dades dels pagaments fraccionats d'Hisenda.

No obstant això, el ritme de beneficis entre el primer trimestre i el segon mostra una evolució a la baixa: "en el cas dels pagaments fraccionats declarats fins al març, s'estima que els beneficis dels grups consolidats van augmentar el 19,9%, a les grans empreses no integrades a grups, l'increment va ser del 15,7%, i en les pimes, el 21,7%", matisa l'Agència Tributària. Més de la meitat del creixement del conjunt del semestre.

Renda de treballadors i pensionistes

Al seu informe, l'AEAT determina que de l'11,2% d'augmentat de les retencions en l'IRPF el 2023, la pujada dels salaris és responsable del 6% (alguna cosa més de la meitat del creixement), una pujada salarial que coincideix amb la que calcula en INE en la seva estadística de cost laboral per hora treballada. I recorda que aquesta pujada del salari mitjà a Espanya és gairebé el doble de l'increment del 3,4% de 2022, que s'explica per un intent dels treballadors de recuperar, a través dels convenis col·lectius, el poder adquisitiu perdut el 2022. Una pujada avalada per l'acord AENC firmat per empresaris i sindicats.

Respecte a l'aportació al creixement de la recaptació de l'ocupació creada, Hisenda reconeix que s'està produint una reducció del ritme de creació d'ocupació: "encara que l'augment de l'ocupació es va anar moderant, els increments en el salari mitjà estan sent superiors als de l'any passat", conclou. Així, assenyala que les "retencions associades als salaris del sector privat van créixer un 10,4% de mitjana de gener a juliol, davant l'11,7% del trimestre previ, una desacceleració que s'explica en el menor ritme en la creació d'ocupació." En concret, Hisenda ressenya que el nombre de nous declarants trimestrals ha descendit en 3,3 punts percentuals (pp), ja que en el primer trimestre van augmentar el 8,6% i, tanmateix, en el segon van reduir el seu ritme al 5,3%.

Respecte al tipus d'assalariats, la recaptació procedent dels treballadors del sector privat va augmentar un 10,4% amb aquest increment salarial mitjà del 6%. En el cas de les grans empreses, la recaptació va ser superior, un 11,5%, especialment per més pujades salarials, mentre que l'obtinguda dels treballadors de les pimes va augmentar un 8,7% aquest any en comparació amb 2022. Per la seva part, els ingressos lligats a persones que cobren de les administracions públiques (empleats i pensionistes) van augmentar un 12,9%, un increment que s'explica majoritàriament per la pujada de la nòmina de les pensions del 8,4%, en línia amb la inflació de 2022. Respecte als empleats públics, el conjunt del recaptat ha crescut un 9,1% -per sota del 10,4% dels privats-, per un increment salarial del 5% al sector públic i la resta per la creació d'ocupació.

Dels 66.500 milions que l'AEAT ha ingressat fins al juliol per retencions de l'IRPF, 19.526 milions procedeixen dels empleats públics i els pensionistes; 28.526 milions dels assalariats de grans empreses i 17.860 dels contractats en pimes.

Ingressos dels autònoms

Els ingressos dels autònoms han augmentat el 2023 un 8,2%, segons es conclou de l'increment dels pagaments fraccionats de la Renda que han de realitzar trimestralment. Així, entre gener i juliol, els pagaments dels autònoms van assolir els 3.217 milions d'euros, davant els 2.891 milions del mateix període de 2022. L'AEAT no desagrega quina part d'aquest 8,2% es deu que els autònoms estan tenint més ingressos el 2023 i quant a l'augment del nombre de professionals en actiu. No obstant això, des de començament d'any, el nombre d'afiliats al règim d'autònoms (DESAFIA) ha crescut en 26.000 persones, un 0,8%, per la qual cosa l'augment dels seus ingressos es deu principalment a una més facturació. Des de les associacions d'autònoms expliquen que els ingressos més grans no impliquen més beneficis, sinó una pujada de preus per compensar els costos.