El Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) ha emès una resolució, d'acord amb un recurs extraordinari d'alçada presentat arran d'una sentència del 19 de juliol de 2023, que permet als treballadors autònoms a Espanya deduir l'impost sobre el valor afegit (IVA) dels subministraments -com aigua, llum o gas- en un immoble afecte parcialment a l'activitat econòmica. D'aquesta manera, es tanca la carpeta definitiva a un tema que havia tingut polèmica i moltes impressions fins ara. Ja hi havia precedents, però el TEAC unifica criteri d'una forma definitiva.

Com es calcula?

La deducció es calcularà, en percentatge, de manera proporcional en funció del grau d'ús de l'habitatge amb finalitats empresarials. Prèviament, l'Administració Tributària havia negat aquesta deducció, però el TEAC ha unificat el seu criteri en contra d'aquesta posició. Aquesta resolució s'ha pres amb fonament en la normativa i la legislació vigent, i representa un alleujament fiscal significatiu per als treballadors autònoms que treballen des de casa seva i utilitzen part del seu habitatge per als seus negocis.

A la sentència prèvia, la Inspecció havia denegat la deducció de l'IVA, emfatitzant que l'immoble havia estat “utilitzat com a habitatge habitual per la sòcia i el seu marit sense que hi hagués contracte d'arrendament ni s'hagués satisfet cap quantitat per dit ús, per la qual cosa l'immoble no està afecte a l'activitat”. Aleshores, en el tràmit d'al·legacions posterior, la interessada va sol·licitar que “es tingués en compte el mateix percentatge que la mateixa Agència ha reconegut com a afecte a l'activitat” del 20%.

Diferenciar les despeses admeses

L'acord de liquidació va sostenir llavors que resultava "evident que els subministraments relacionats amb l'immoble esmentat" eren "serveis utilitzats simultàniament en les necessitats privades" de l'autònoma "i, en grau més baix, en l'activitat econòmica", i que, per tant, conforme a l'Art. 95 de la Llei d'IVA, la deducció de les quotes no era possible. Cal recordar, tal com subratlla el portal d'especialistes Autónomos y Emprendedores que aquest article estipula que "les quotes suportades per aquests subministraments en un habitatge afecta parcialment l'activitat, no podran ser deduïdes en cap mesura o quantia si no n'hi ha ús derivat directament amb l'activitat professional".

El més important és diferenciar quina despesa pot abonar-se o no. Així doncs, els empresaris o professionals no podran deduir les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o serveis que no s'afectin, directament i exclusivament, a la seva activitat empresarial o professional, havent-hi en aquest cas en concret ús simultani per cobrir les necessitats pròpies de la part de l'habitatge.