A grans trets, un autònom ha de saber diferenciar entre 

  • La jubilació parcial: pendent de desplegament reglamentari .

  • La jubilació especial als 64 anys no es protegeix.

  • La jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista  no es protegeix.

  • La jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari a la feina no es protegeix.

A partir d'aquí, l'edat de jubilació d'un autònom és la mateixa que per a un treballador del règim general de la Seguretat Social. La prestació que rep també se'l reconeix en els mateixos termes i condicions, és a dir, tenint en compte els anys cotitzats i les seves bases reguladores, encara que amb particularitats, per exemple, no hi ha integració de llacunes (períodes sense cotitzar). El requisit de partida per tenir dret a causar una pensió de jubilació com a autònom és tenir un mínim de 15 anys cotitzats en aquest règim.

I com passa amb els treballadors per compte d'altri, dos seran els factors principals que determinaran la quantia de la pensió de jubilació d'un treballador autònom: els anys cotitzats i les bases de cotització. Des del 2013, l'edat es retarda lentament i de forma anual, amb l'objectiu que quedi establerta als 67 anys el 2027. El sistema de cotització dels autònoms es va modificar el 2023 per tal que les bases de cotització fossin més ajustades als ingressos reals d'aquest tipus de treballadors. Així, des d'aquest any les cotitzacions dels treballadors autònoms es calcularan en funció dels seus rendiments nets anuals, obtinguts en l'exercici de totes les activitats econòmiques, empresarials o professionals.

S'ha establert una taula general i una taula reduïda de bases de cotitzacions per als autònoms que estan dividides en trams consecutius d'imports de rendiments nets mensuals. A cada tram hi ha unes bases de cotització màxima i mínima mensual. L'autònom haurà d'escollir entre elles, al tram que més s'acosti a la previsió de rendiments que tindrà l'any. Si es produeixen variacions en els rendiments nets, el treballador autònom pot canviar de base de cotització cada dos mesos (és a dir, pot modificar la base un màxim de sis cops l'any). Aquesta modificació és útil, per exemple, si el treballador per compte propi preveu que alguns mesos de l'any tindrà menys ingressos, o al contrari, si s'incrementen els seus ingressos en un període determinat, en podrà cotitzar més.

Com es calcula?

L'import de la pensió de jubilació d'un autònom es calcula aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats. La regla general per conèixer la base reguladora que s'utilitzarà per calcular la pensió de jubilació és dividir per 350 les bases de cotització del sol·licitant dels 300 mesos immediatament anteriors (25 anys) el mes previ a jubilar-se.

Un cop calculat això, cal esbrinar a quin percentatge de pensió de jubilació es té dret, en funció dels anys cotitzats. El mínim per poder tenir dret a qualsevol pensió contributiva són 15 anys cotitzats, cosa que permet cobrar el 50% de la base reguladora. Si s'han cotitzat més de 15 anys, s'anirà incrementant la base reguladora de manera percentual:

  • Els primers 49 mesos s'afegeix el 0,21% per cada mes cotitzat.
  • Els 209 mesos següents se suma el 0,19% per cada mes cotitzat.

El 2024, per poder tenir dret al 100% de la base reguladora caldrà tenir 65 anys i haver cotitzat un mínim de 38 anys a la data de sol·licitud. O bé tenir complerts 66 anys i 6 mesos. La quantia de la pensió d'un autònom es concretarà en funció dels anys que hagi cotitzat al llarg de la vida laboral i de les bases de cotització que hagi triat en cada moment. Un percentatge sobre aquesta base de cotització és el que s'ingressa cada mes a la Seguretat Social en forma de quota d'autònoms.

Per a un autònom que hagi cotitzat 36 anys i mig, els del 2023, si ho ha fet per la base de cotització mínima (950,98 euros al mes el 2023) percebrà una pensió de 815 euros al mes. Si heu cotitzat per la base màxima (4.495,50 euros el 2023) cobrarà 3.058,81 euros (límit màxim establert per llei). Això, tal com recorda Banco Santander, significa que amb 15 anys cotitzats, un autònom genera dret a pensió de jubilació, que li permetrà cobrar el 50% de la base reguladora. Per a algú que hagi cotitzat per la base mínima, si només ha cotitzat 15 anys a la Seguretat Social, i seguim la fórmula indicada més amunt, l'import de la pensió serà de 407 euros mensuals (el 50% de la base reguladora) en 14 pagues. Si hagués cotitzat per la base màxima, la prestació pujaria a 1.926 euros al mes.