Tenir fills pot ajudar a complementar la pensió, preferentment en el cas de la mare encara que, en determinades circumstàncies, el beneficiari pot ser el pare.

L'import del complement per fills s'estableix en Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. La quantia s'actualitza a principis de cada any. Per a l'actual exercici de 2024, es parteix d'un import fix de 33,20 euros al mes per fill, fins a un màxim de quatre fills. Tenint en compte que aquest complement s'abona en 14 pagues, es percebrà 464,80 euros anuals per un fill; 929,60 euros, per dos; 1.394,40, per tres; i 1.859,20, per quatre o més.

Imports del complement (per a l'exercici 2024)
  1 fill/a   33,20 €/mes   464,80 €/mes
  2 fills/es   66,40 €/mes   929,60 €/mes
  3 fills/es   99,60 €/mes   1.394,40 €/mes
  4 o més fills/es   132,80 €/mes   1.859,20 €/mes

 

Aquests imports corresponen a l'anomenat "Complement de pensions contributives per a la bretxa de gènere" que, com s'ha dit, està enfocat a beneficiar a les dones amb un o més fills, perquè són les que habitualment han perdut temps de cotització pel fet d'haver estat mares –biològiques o per adopció–, encara que pot beneficiar al pare si és que també ha perdut períodes de cotització i les pensions totals que rep són inferiors a les de la mare.

Beneficiaris

Es tracta d'un complement que només pot percebre un dels dos progenitors. En principi, va dirigit a les dones, que pateixen més en la seva vida laboral l'impacte de tenir un fill –biològic o adoptat–, però poden sol·licitar-ho també els pares sempre que s'hagin vist més perjudicats en la carrera laboral. En cas que cap dels dos progenitors no s'hagués vist perjudicat per períodes sense cotitzar o per reduccions de treball, el complement s'adjudicarà a la mare. I en el cas de ser dues dones, a la que tingui la pensió amb un import inferior. El mateix passa si els pares són dos homes.

Però, en general, les beneficiàries d'aquesta mesura són les dones amb un o més fills a les que s'ha reconegut una pensió contributiva –per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat– a partir del 4 de febrer de 2021.

Requisits

El dret al complement es reconeixerà la dona tret que l'altre progenitor acrediti més mèrits. Si són dues dones, es reconeixerà aquella que cobri les pensions totals de menor quantia.

Perquè els homes se'ls pugui reconèixer aquest complement hauran de reunir els següents requisits:

  1. Tenir reconeguda una pensió de viduïtat per la mort de l'altre progenitor dels fills en comú, sempre que algun d'ells tingui dret a percebre una pensió d'orfandat.
  2. Tenir una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i que la seva carrera professional s'hagi vist afectada pel naixement o adopció. Les pensions totals que rebi han de ser inferiors a les de la mare. Si els dos progenitors són homes, es reconeixerà aquell que tingui les pensions totals més baixes.

Exclusions

No es reconeixerà el dret al complement al pare o a la mare que hagi estat privat de la pàtria potestat per sentència judicial. Tampoc no es reconeixerà el dret al pare que hagi estat condemnat per violència contra la dona, exercida sobre la mare. Ni al pare o a la mare que hagin estat condemnats per violència contra els fills.

Objectiu

Aquest complement per reduir la bretxa de gènere està associat a l'acreditació d'un perjudici en la carrera professional en els períodes posteriors a tenir un fill. Aquest perjudici, patit especialment per les dones, d'acord amb les dades de les carreres laborals analitzades per la Seguretat Social, és una de les principals causes de l'existència de la bretxa de gènere a la pensió.

Sol·licituds

Aquest complement pot sol·licitar-se quan es tramita la pensió davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a l'Institut Social de la Marina en el cas de treballadors del mar. També és possible sol·licitar-lo des del portal Tu Seguridad Social.

La normativa assenyala que aquest complement es mantindrà en vigor mentre la bretxa de gènere a les pensions contributives de jubilació d'homes i dones sigui igual o superior al 5%.