La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va obligar incloure en l'Estatut dels Treballadors l'obligatorietat que les empreses donessin permís lliure per cuidar els fills ara fa un any. Mentre que a l'administració pública, aquest compromís encara no s'havia agafat i exigit, sí arriba dotze mesos després i amb beneficis extres pels funcionaris que a la privada no tindran els treballadors. Així doncs, en el cas del sector privat, aquesta reforma legal també va precisar que l'empleat té dret a tornar a la situació anterior a l'ajust horari quan ja no hi hagi les causes que la van provocar. Una obligació que no s'exigeix, en canvi, ​​per als empleats públics. En el cas específic dels funcionaris, l'article 47 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic no ho detalla.

Sense límit d'edat

Així doncs, aquest estatut dels funcionaris detalla que les administracions públiques establiran la jornada general i les especials de treball dels seus funcionaris públics. La jornada de treball pot ser a temps complet o a temps parcial. Les administracions públiques adoptaran mesures de flexibilització horària per garantir la conciliació de la vida familiar i laboral dels empleats públics que tinguin a càrrec seu fills i filles de qualsevol edat, així com dels empleats públics que tinguin necessitats de cura respecte dels fills i filles majors de dotze anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau, així com d'altres persones que convisquin al mateix domicili, i que per raons d'edat, accident o malaltia no es puguin valer per si mateixos.

Cal recordar que al sector privat, després de la sol·licitud del treballador, l'empresa ha de manifestar la seva decisió en un termini màxim de 15 dies i, finalitzat el procés de negociació, l'empresa, per escrit, comunicarà l'acceptació de la petició. En cas contrari, plantejarà una proposta alternativa que possibiliti les necessitats de conciliació de la persona treballadora o bé manifestarà la negativa. Quan es plantegi una proposta alternativa o es denegui la petició, es motivaran les raons objectives en què se sustenta la decisió". També per a les empreses, en el cas que no s'hagin pactat en la negociació col·lectiva els termes de l'adaptació de la jornada laboral, si un treballador sol·licita aquesta adaptació, l'empresa ha d'obrir un període de negociació amb el treballador amb una durada màxima de 30 dies. Un cop acabat aquest termini, l'empresa comunicarà si accepta o no la sol·licitud i plantejarà mesures alternatives per a la conciliació. En cas que no accepti la sol·licitud, haurà d'expressar els motius en què es basa la seva decisió.

La conciliació, un repte

La conciliació de la vida laboral i familiar a Espanya continua sent un repte, de fet, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) relativa a la conciliació, el 17% de les persones entre 18 i 64 anys amb fills menors de 15 anys van utilitzar habitualment serveis professionals per a la cura dels fills. En aquest post volem parlar de l' adaptació de la jornada laboral , com una manera d'aconseguir aquesta conciliació i poder tenir cura dels teus fills. A més de tot això, no podem oblidar que són les dones les que solen ocupar-se de la cura dels fills. L'EPA apunta que el percentatge de dones que només va tenir cura de fills menors de 15 anys (28,97%) va ser superior que el dels homes (27,48%). En aquest sentit, cal veure com pot ajudar l' adaptació de la jornada per cura de fills.