El Govern està ultimant el Sistema de Crèdits Climàtics de Catalunya, per mitjà del qual les empreses, organitzacions i entitats de caire local, o de responsabilitat social corporativa (RSC), establertes al territori, podran compensar voluntàriament la petjada de carboni i la petjada hídrica de la seva activitat industrial o de serveis invertint en gestió forestal a Catalunya. Els primers crèdits que començaran a funcionar seran en l’àmbit forestal, com a una unitat d’intercanvi pensada per facilitar inversions en solucions basades en la natura (NBS). El propòsit és contribuir a la mitigació i l’adaptació dels boscos, els sòls agraris i els ecosistemes marins i litorals al canvi climàtic a partir de la gestió forestal multifuncional, l’agricultura del carboni i la restauració d’ecosistemes. Així ho ha explicat el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort i Subiranas, a la Conferència del Clima de les Nacions Unides (COP28) de Dubai (Emirats Àrabs). Amb el projecte, el Govern vol evitar l'anomenat greenwashing, que consisteix en les pràctiques que fan moltes companyies i organitzacions de comunicar accions de sostenibilitat ambiental que en realitat no tenen un impacte significatiu.

El mercat voluntari de carboni és un instrument ja previst a l’Acord de París de 2015. Tot i que ja hi ha mercats internacionals, el sistema català permetrà compensar emissions de GEH de manera local per aportar beneficis a les àrees rurals del país i impulsar els sectors forestal, agrícola i pesquer. El sistema funciona quan una entitat, pública o privada, compra uns crèdits climàtics amb què sufraga part o la totalitat d'un projecte forestal de mitigació o adaptació al canvi climàtic. Per a les empreses, la marca “Crèdits Climàtics de Catalunya” serà un segell segur, traçable i rigorós per vehicular les seves aportacions, alhora que oferirà visibilitat i transparència. Mentre que, per a qui gestiona el bosc, representarà una opció per diversificar els seus ingressos i posar en valor els beneficis que el bosc aporta a la societat. 

Per a garantir el bon funcionament del sistema, el Departament d'Acció Climàtic considera que caldrà una planificació a escala de paisatge participada pels principals actors del territori per determinar les accions, ja que els indicadors i les metodologies utilitzats en el càlcul dels crèdits climàtics han de tenir una base científica sòlida. Tanmateix, s'ha de fer de manera coherent amb el context local on s’aplicarà. Així doncs, caldrà haver redactat prèviament un projecte amb l’agrupació de la propietat i dels boscos, siguin públics o privats, on s’estableixin les mesures més adequades a cada territori per aconseguir un paisatge resilient, havent calculat l’impacte en els tres serveis ecosistèmics (carboni, aigua i biodiversitat). A partir d’aquí, es generaran els crèdits objecte de finançament per part d’entitats públiques i privades a fi de compensar les seves emissions de carboni i, en general, l’impacte negatiu que hagin pogut causar al territori.

Sòl agrícola i litorals marins, en segona fase

El sistema que dissenya el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també contempla una segona fase per facilitar que es puguin destinar les inversiones a millores en el sòl agrícola, amb l’aportació de mètodes de quantificació i seguiment de segrest i emissions per a diferents tipus de cultius i pràctiques agrícoles, i en hàbitats litorals i marins i a les zones humides és vital per mitigar el canvi climàtic, mitjançant la identificació i protecció d’ecosistemes aquàtics que contenen reserves de carboni grans per unitat de superfície, i per facilitar la inclusió d’aquests ecosistemes en programes de compensació de carboni.