El canvi de tendència en el preu dels subministraments durant 2023, amb unes menors pressions inflacionàries, ha afavorit els negocis del grup Miquel y Costas, que ha registrat uns "marges històrics", segons ha comunicat en donar a conèixer els seus resultats anuals. La companyia ha informat que va tancar l'exercici 2023 amb un benefici de 42,7 milions d'euros, un 35% més que l'any anterior, malgrat que les vendes consolidades van ser de 309,3 milions, un 8,3% menys que en l'any anterior a causa de l'"adaptació de la política comercial al nou escenari de preus de les pastes i energia", així com una menor demanda en alguns mercats i la baixa activitat per la reforma realitzada en una màquina de MB Papers Especials. El grup també destaca que ha tret rèdit de les inversions realitzades i de la política comercial seguida al llarg de l'últim exercici.

L'empresa ha assegurat que els resultats "estan en línia" amb les seves previsions, malgrat la volatilitat de la demanda i de l'impacte que han tingut els conflictes geopolítics a les cadenes de subministraments. Els guanys s'han generat en la línia de negoci de la indústria del tabac, que ha obtingut 5,4 milions més de resultat que el 2022. Per la seva part, la línia de productes industrials, malgrat l'esmentada reforma de la màquina de MB Papers Especials, amb la consegüent disminució de producte comercialitzat, ha incrementat el seu resultat en 6,5 milions. Finalment, la divisió d'altres negocis ha experimentat una millora de resultats d'un milió.

Mentre que la línia de negoci relacionada amb el tabac ha registrat unes vendes un 0,8% superiors, la de productes industrials ha disminuït un 22,2% i la d'indústria gràfica ha baixat en 3,8 milions.

El cash-flow després d'impostos ha ascendit 62,7 milions d'euros, superant en un 24,7% l'obtingut l'any passat. Les aplicacions més rellevants dels fons obtinguts han estat la inversió en actius fixos per import de 19,4 milions, el pagament de dividends per valor de 17,2 milions, l'adquisició d'accions pròpies per 3,6 milions i l'amortització de deute financer per import de 4,8 milions, destinant-se els fons restants a inversions financeres i instruments de liquiditat.

De cara al primer trimestre d'aquest any, el grup preveu "una millora en els seus resultats en comparació amb els de l'any anterior i espera que l'esmentada millora tingui lloc també en el conjunt de l'exercici, sempre que les condicions macroeconòmiques es mantinguin, no augmenti la volatilitat de la demanda i no s'agreugin o donin nous esdeveniments geopolítics que puguin incidir en l'activitat".