Grifols ha aplicat les correccions comptables que li va demanar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la qual cosa l'ha portat a elevar el seu deute financer net fins als 10.527 milions d'euros. La farmacèutica catalana suma així 1.111 milions més al seu passiu, que es trobava en els 9.416 milions abans de recalcular les ràtios d'ebitda i deute. Així mateix, Grifols apuja la ràtio d'endeutament, és a dir, el palanquejament, fins a 8,4 vegades l'ebitda, davant les 6,3 vegades anteriors (5,4 comptant amb la venda de Shanghai RAAS).

La cotitzada tenia 15 dies per corregir les "deficiències" trobades pel supervisor i publicades al seu informe d'anàlisi per les acusacions del fons Gotham City Research. Grifols ha complert amb el termini i ha publicat aquest dijous un informe detallant les correccions executades i comprometent-se a simplificar en els pròxims comptes la informació financera corresponent a l'ebitda (resultat brut d'explotació) i el deute.

D'aquesta manera, Grifols assegura que, "amb l'objectiu de simplificar i millorar la claredat en la presentació de la informació financera, la companyia reduirà a dos el nombre de mesures emprades per reflectir l'ebitda en les seves comunicacions de resultats". Així, informarà de l'ebitda consolidat segons pèrdues i guanys i de l'ebitda consolidat ajustat.

La diferència es deu a la inclusió en el segon ebitda esmentat dels ajustos per despeses extraordinàries, inusuals o no recurrents; els ajustos per estalvis de costos i millores operatives dels pròxims 12 mesos; així com l'exclusió dels arrendaments financers-lísing (lloguers dels centres de donació de plasma) com a part del deute d'acord amb l'acord de crèdit (credit agreement).

"En aquest sentit, Grifols reportarà els esmentats ebitdes de manera consolidada, no diferenciant la inclusió o no de les xifres corresponents a Biotest", ha apuntat en un comunicat. La companyia assenyala que seran utilitzades com a mesures de rendiment de la companyia i "compliran la funció de proporcionar una millor comparabilitat de l'evolució i rendibilitat de Grifols" al llarg del temps, així com en relació amb altres empreses comparables.

La companyia s'ha compromès a millorar la publicació de les mesures alternatives de rendiment (MAR), tal com li va instar la CNMV. "D'ara endavant, Grifols publicarà un document complementari on s'inclogui la definició, rellevància d'ús i reconciliació amb els estats financers, de totes les MAR utilitzades, el qual serà de domini públic en la secció “Inversors” dins de la pàgina web de Grifols", ha apuntalat.

Grifols reforçarà el control intern

D'altra banda, Grifols assegura que reforçarà els procediments de control "per minimitzar la possibilitat d'errors en el càlcul i desglossament de les magnituds financeres en els seus informes financers i comunicacions de resultats". És per això que torna a comprometre's, aquesta vegada per establir un nou nivell de revisió a càrrec del departament de control intern de la companyia.

Segons apunta l'empresa d'hemoderivats, aquests procediments "estaran subjectes a controls estrictes" per a la presentació i divulgació d'informació i, al seu torn, "estaran dissenyats específicament" per garantir la precisió i claredat en el desglossament i comunicació de totes les magnituds financeres.

"Així mateix, la companyia pren raó de les omissions assenyalades pel regulador en l'informe referenciat de data 21 de març del 2024 i que, en el futur, en la mesura que continuïn sent rellevants, s'inclouran en la informació financera que es reporti", conclou el comunicat.