Els salaris van créixer l'any passat un 3,4%, segons les dades de què disposa l'Agència Tributària, la qual cosa significa que els treballadors van perdre 5 punts de poder adquisitiu l'any passat, ja que la inflació mitjana va acabar en el 8,4%. Amb les mateixes dades, els salaris van pujar un 3,2% el 2021, encara que aquell any va permetre no perdre poder adquisitiu als treballadors amb una inflació mitjana del 3,1%. No obstant això, la pressió de la inflació ha anat elevant el creixement salarial, segons avançava l'any 2022: si en el primer trimestre els ingressos dels treballadors van augmentar el 2,2% respecte a l'anterior, l'augment en el segon trimestre ja va ser del 3%; un 4,2% en el tercer i en el quart es va contenir al 4%. En qualsevol cas, l'increment salarial segons les dades obtingudes de les declaracions de la renda dels treballadors és superior al registrat en els convenis col·lectius que mostren un augment del 2,8%.

Respecte a l'evolució del mercat de treball, l'Estadística de les vendes, ocupació i salaris en Grans Empreses i Pimes de l'Agència Tributària (AEAT), coneguda aquest dimecres, determina que l'ocupació va augmentar l'any passat un 9,8% el 2022, gairebé el doble del 2021, quan, segons les dades que té Hisenda, va pujar un 4,9%. No obstant això, l'evolució trimestral és clarament descendent al llarg de l'any passat: en el primer trimestre va registrar un augment del 12,4% respecte a l'últim trimestre del 2021, en el segon el creixement es va reduir a l'11,2%, i el tercer i quart es va limitar al 8%.

Les empreses venen un 7,5% més

Amb referència a la facturació del conjunt de grans i mitjanes empreses, en el quart trimestre va augmentar un 3% sobre el tercer en termes deflactats (depurats de la inflació) i en el conjunt de l'any el 7,5%, davant el 9,4% de l'any anterior, encara que aquest exercici es compara amb les xifres molt negatives del 2020. Sense deflactar, les vendes de les empreses van créixer un 21% l'any passat i un 17% l'anterior. L'Agència Tributària ressalta en l'anàlisi que realitza de les dades que publica, que tant la dada que es va registrar en el quart trimestre com la tendència de desacceleració en la qual s'inscriu, ofereixen el mateix senyal que es pot observar en altres indicadors de vendes. Una desacceleració ben patent si s'analitzen les dades d'evolució trimestral. L'any va arrencar amb un increment en la facturació del teixit empresarial del 10%, es va incrementar el 10,4% en el segon trimestre, ja a l'estiu va descendir al 7,3% per acabar l'any amb un augment del 3%.

Així, la taxa de les vendes interiors diàries procedents del sistema de "Subministrament immediat d'informació de l'IVA" es va situar en el 3,2% en el quart trimestre, mentre que les vendes totals de les grans empreses mesurades a població constant van moderar el seu creixement fins al 3,1% en aquell mateix període, segons el web de l'Agència Tributària. Les vendes interiors van augmentar un 2,3% en el quart trimestre, per sota del 6,4% del tercer. Per components, el perfil és similar, amb creixements més moderats tant en les vendes destinades a consum com en les de capital.

Vendes de tecnologia

Dins d'aquestes últimes, les vendes d'equip i programari van mantenir un elevat creixement, mentre que les de construcció van registrar un retrocés de 4,3%, després d'estar en positiu els últims sis trimestres. En el conjunt de l'any les vendes interiors van augmentar un 6,6% (9,3% el 2021), amb especial protagonisme del consum (10,6%) davant les vendes de capital (5%).

Les exportacions es van incrementar un 5,3% en l'últim trimestre de l'any, tancant l'any amb un augment del 10,7%, gairebé un punt superior al del 2021. En el quart trimestre el ritme de creixement es va reduir en tots els destins. En el conjunt de l'any, les vendes destinades a la Unió Europea van millorar el seu comportament anterior (7,9% el 2022, 3,9% el 2021), encara que el creixement més gran va correspondre a les exportacions a països fora de la Unió Europea (13,7%, davant el 17% previ).

Ocupació

El nombre de perceptors de rendiments del treball —empleats— va créixer un 8% en l'últim, gairebé igual que en el tercer trimestre. L'intens creixement que es va veure en la primera part de l'any va permetre tancar l'exercici amb un increment del 9,8%. Per la seva part, l'increment del rendiment brut mitjà el 2022 va ser del 3,3%. Cal tenir en compte, no obstant això, el fort impacte que van tenir sobre aquesta variable els dràstics canvis en la composició sectorial de l'ocupació durant 2020 i 2021.

En el cas del 2022 això s'aprecia clarament en el diferent comportament del primer i del segon semestre. L'ocorregut en aquest últim, amb pujades del salari mitjà al voltant del 4%, és un indicador més fiable dels increments que es van anar produint al llarg de l'any.