L’any 2022 el producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat un increment anual d’un 5,5%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta dada reflecteix un segon any consecutiu de recuperació, fet que permet aproximar els nivells d’activitat previs a la crisi derivada de la pandèmia. El PIB en volum del 2022 és un 1,5% inferior al del 2019, però des d’una òptica conjuntural, el quart trimestre del 2022 ja assoleix el nivell del període equivalent de 2019. La dada anual catalana (5,5%) se situa un punt i nou dècimes per sobre de la primera estimació del PIB de la UE-27 (3,6%) i és igual a l’avanç del PIB de l’economia espanyola (5,5%). 

Per sobre de la mitjana espanyola interanual

Aquesta dada va en paral·lel a que a Catalunya l’economia ha crescut l’any 2022 lleugerament per sobre de la mitjana estatal durant el quart trimestre del 2022, augment que es situaria en el 2,8-3,0% en termes interanuals (2,7% a Espanya). Això s’explica, sobretot, pel comportament experimentat per la indústria i els serveis, sectors que tenen un major pes específic a Catalunya, així com per la positiva marxa de les exportacions, més important relativament que a Espanya.

D'altra banda, el quart trimestre del 2022 mostra una taxa interanual del 3,3%, sis dècimes superior a l’economia espanyola (2,7%), i un punt i cinc dècimes per sobre de la UE-27 (1,8%). La variació intertrimestral de l’avanç del PIB català el quart trimestre ha estat del 0,3%, una dècima més que l’enregistrada per l’economia espanyola (0,2%) i 3 dècimes més que la UE‑27 (0,0%). L’evolució econòmica del 2022 s’ha de valorar en el context internacional, marcat per un conjunt de factors interrelacionats que han condicionat el desenvolupament de l’activitat al llarg de tot l’any. D’una banda, l’augment generalitzat dels preus aguditzat per l’evolució dels mercats energètics i, de l’altra, el progressiu augment de les taxes d’interès dels bancs centrals.

El creixement es concentra en els serveis

Malgrat aquesta conjuntura internacional, l’economia catalana ha experimentat un creixement concentrat sobretot en una evolució favorable dels serveis (8,0%) i en menor mesura de la construcció (4,7%), que ha tingut una millora notable respecte de l’any anterior. En canvi, la indústria ha disminuït un 2,5%, l’agricultura ha tingut un fort deteriorament de l’activitat (-13,7%). Però, novament, el mateix Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta que cal estar atents als canvis: "Destacar dos aspectes, íntimament relacionats, que resulten preocupants en el context anterior i també reflecteixen les dades fetes públiques per l’INE. D’una banda, la desacceleració que mostra el creixement de la productivitat en l’economia espanyola al llarg del 2022, fins gairebé estancar-se en el quart trimestre en comparació al mateix període l’any anterior. Això esdevé especialment problemàtic si es pensa que el nivell de productivitat intern és de per sí significativament inferior al d’altres països del nostre entorn. Vinculat a l’anterior, i en sentit contrari, s’ha d’apuntar la pujada del cost laboral unitari, que augmenta un 3,2% en el darrer trimestre de l’exercici en relació al 2021. Un augment que representa l’increment més important a nivell interanual des del principi del 2021, cosa que repercuteix, entre d’altres, en efectes de segona ronda sobre la inflació".

En relació amb els serveis, destaca la consolidació de la recuperació de moltes activitats que havien iniciat la reactivació l’any 2021 com, per exemple, les branques dels serveis professionals, de telecomunicacions i serveis informàtics i d’activitats artístiques i també el manteniment d’un creixement elevat en les activitats relacionades amb el turisme (hoteleria, transport aeri o les agències de viatges).

Pel que fa a la indústria, la reducció del valor afegit, d’un -2,5%, està condicionada per l’evolució negativa de la fabricació de vehicles de motor i el manteniment d’una producció estable en les principals branques industrials (alimentació i química). En canvi, destaquen pel seu dinamisme la indústria farmacèutica i la fabricació de maquinària. Per la seva banda, el limitat pes i creixement de les activitats energètiques (refinació de petroli i energia elèctrica) han impedit compensar l’empitjorament registrat en altres branques com la metal·lúrgia i la confecció.

La taxa de variació interanual punxa en la indústria i l'agricultura

La taxa de variació interanual del quart trimestre del 2022 ha estat d’un 3,3%, valor que mostra una desacceleració de l’economia catalana d’1,7 punts respecte del trimestre anterior. Per sectors, s’observa que els serveis (5,5%) i la construcció (4,8%) mantenen elevades taxes de creixement que contrasten amb una evolució negativa de l’agricultura (-14,8%) i la indústria (-3,0%).

Els comportaments són també lleugerament similars en els dos sectors anteriorment esmentats. El sector serveis registren una elevada taxa de creixement d’un 5,5% interanual, però de menys intensitat que el trimestre anterior (7,5%). Gran part de les branques de mercat assoleixen augments d’activitat destacables, i entre les que més han contribuït a aquest bon comportament cal esmentar les relatives al turisme, és a dir, el transport aeri, l’hoteleria i restauració i les agències de viatges. Així mateix, les activitats relacionades amb el comerç, l’emmagatzematge, activitats professionals i informàtiques també mantenen un elevat dinamisme.

Pel que fa a la indústria registra una taxa interanual negativa del -3,0%, sis dècimes inferior al trimestre anterior (-2,4%). Per branques d’activitat, destaca el bon el comportament de la indústria farmacèutica, que també ha estat una de les més rellevants en el conjunt de l’any. En canvi, les activitats energètiques mostren una evolució negativa, juntament amb la metal·lúrgia, la indústria tèxtil i la fabricació de paper. Finalment, la indústria de l’automoció manté una evolució positiva que contrasta amb els limitats nivells de producció del primer semestre. Finalment, el sector de la construcció també mostra una variació interanual rellevant, del 4,8%, que contrasta amb l’agricultura, on es registra una reducció del seu valor afegit del ‑14,8%.