El Consell de Ministres va aprovar el desembre de 2023 la revalorització de les pensions contributives, amb caràcter general, un 3,8% i la pujada de la quantia anual de les pensions no contributives (jubilació o invalidesa) un 6,9%. Aquestes últimes, amb caràcter general, es van fixar en 7.250,60 euros (517,90 euros mensuals en 14 pagues) per a 2024, tant per a les pensions de jubilació com per a les d'invalidesa. La quantia individual per a cada pensionista es determina a partir d'aquest import íntegre i del nombre de beneficiaris de pensió no contributiva integrats a la mateixa unitat econòmica de convivència.

Però què s'entén per pensió no contributiva? Són prestacions econòmiques que es reconeixen als ciutadans que manquen de prou recursos per a la seva subsistència i que no han complert amb el requisit de cotització necessari per a les pensions contributives. És a dir, l'edat i els anys de cotització requerits per la Seguretat Social -un mínim de 15 anys cotitzats al llarg de la vida laboral (5.475 días)-. Cosa que és el mateix, segons la llei vigent en l'actualitat: el 2024, l'edat ordinària de jubilació serà els 65 anys per a les persones que han cotitzat a la Seguretat Social almenys 38 anys. En cas contrari, l'edat de jubilació serà la de 66 anys i sis mesos.

Les pensions no contributives poden ser de jubilació o d'invalidesa. En el cas de les pensions no contributives, no es poden cobrar dues pensions alhora. Només es pot ingressar la de jubilació o la d'invalidesa. En aquest cas, també és incompatible la pensió de viduïtat.

Amb aquests requisits, la prestació que ens ocupa en aquest article és la pensió no contributiva de jubilació. La poden sol·licitar les persones grans de 65 anys (edat mínima de jubilació el 2023) que no hagin cotitzat mai a la Seguretat Social o que sí que ho hagin fet, però no durant prou temps per cobrar una pensió contributiva.

Qui i com pot accedir a una pensió no contributiva de jubilació? Aquests són els requisits:

  • Tenir 65 anys o més en la data de la sol·licitud
  • Residir legalment en territori espanyol durant 10 anys, entre els 16 anys i la data de meritació de la pensió, dels quals dos anys han de ser consecutius i anteriors a la sol·licitud de la pensió.
  • Mancar d'ingressos o tenir ingressos inferiors a 7.250,60 euros anuals en còmput anual, per a 2024.
  • Si el sol·licitant conviu amb familiars, la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seva unitat econòmica de convivència han de ser inferiors a determinades quanties.