Estar jubilat i percebre una pensió no té per què ser sinònim d'estar obligat a presentar la declaració de la Renda, el 2024. De fet, pesa més l'origen i la quantia dels ingressos, i el tipus de prestació o altres ingressos que es percebin ja siguin o no rendes del treball, que la mateixa condició de pensionista. La prestació per jubilació, accident, incapacitat, malaltia o viduïtat es considera rendiments del treball i, per això, estan subjectes a l'article 17 de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), de la mateixa manera que ho fan els ingressos corrents procedents del treball. I, alhora, la tributació fiscal determina límits i excepcions.

Quins són els límits i excepcions en el cas dels pensionistes? Per començar, cal revisar si es té un únic ingrés anual o més, i d'on procedeixen per veure si el contribuent pot quedar al marge de l'obligació de tributar els seus ingressos. No obstant això, Álvaro Javier Bravo Fernández, especialista fiscal de Servei Expert Lefebvre, aconsella al contribuent de més de 65 anys que revisi amb detall i es deixi aconsellar perquè, a vegades, malgrat no estar obligat a presentar la declaració de la renda, pot ser convenient fer-la perquè si gaudeix d'algunes deduccions pot tenir dret a devolució.

Dit això, en primer lloc, a l'exercici fiscal de 2023, els jubilats amb ingressos anuals inferiors a 12.900 euros estaran exempts de pagar l'esmentat impost. Els jubilats que perceben una pensió contributiva estan també exempts si els ingressos no passen del límit de 22.000 euros bruts anuals, atribuïts a un sol pagador, en aquest cas la pensió pública que perceben de la Seguretat Social.

En el cas que es percebi una pensió pública i a més es computin ingressos complementaris considerats rendiments del treball no es presenta la declaració si la suma total no supera els 15.000 euros anuals. Tret que aquests ingressos complementaris, tècnicament rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials -plans de pensions privats o diners d'inversions, rescat de plans de pensions-, excedeixin en el seu conjunt de 1.500 euros bruts anuals. Si s'excedeix, cal passar comptes amb Hisenda. Per això, Álvaro Javier Bravo Fernández, especialista fiscal de Servei Expert Lefebvre, aconsella als particulars que planifiquin molt bé els tempos i quantitats per recuperar els estalvis dipositats en un pla de pensions, perquè beneficiós fer-ho per imports que s'ajustin als límits establerts que queden exempts de tributació.

Pel concepte de més d'un pagador, també cal tenir en compte que han de complir l'IRPF les persones que perceben una pensió procedent de l'estranger, ja que consta com segon pagador, per la qual cosa s'aplica el mateix límit: si són quanties superiors a 1.500 euros bruts anuals, cal declarar.

Si els ingressos complementaris provenen de dipòsits bancaris, accions o Lletres del Tresor que hagin rendit més de 1.600 euros bruts anuals, és obligat presentar la declaració.

També queden fora de l'IRPF els beneficiaris de pensions per inutilitat o incapacitat permanent absoluta i permanent per gran invalidesa, i/o aquells que rebin prestació per discapacitat superior al 65% o els que rebin anualitats per aliments percebudes per decisió judicial. Les anomenades pensions de classes passives, orfandat, i a favor de nets i germans petits de 22 anys o incapacitats per a qualsevol ocupació tampoc no estan sotmeses a la declaració.

També queden exclosos de fer la declaració aquells pensionistes que tinguin rendiments de lletres del Tresor i subvencions per adquirir habitatges de protecció oficial o de preu taxat, sempre que la suma de tots aquests ajuts no superi els 1.000 euros anuals. I els majors de 65 anys els guanys patrimonials dels quals procedeixin de la venda de la seva casa habitual o quan un major de 65 anys contracti una hipoteca inversa. Quan un jubilat es desprèn de l'habitatge habitual demostrant que ha viscut en ella durant tres anys i d'aquests dos anys han estat els precedents a la venda, els guanys patrimonials no tributen. Però què passa si no es tracta d'un habitatge habitual sinó d'un altre actiu, com accions, terrenys, un habitatge de segona residència? Álvaro Javier Bravo Fernández, especialista fiscal de Servei Expert Lefebvre, recorda que el contribuent té fins a un màxim de sis mesos posteriors a la percepció dels ingressos per invertir els guanys en una renda vitalícia assegurada si vol que els beneficis no tributin.

Capítol a part mereixen, les pensions derivades de medalles i condecoracions contra el terrorisme, jubilacions per actes de terrorisme i aquelles destinades a persones amb lesions provocades per la Guerra Civil que continuen sent lliures de tributació, segons el recollit per la Seguretat Social.

Sí que passen comptes amb Hisenda...

És important destacar alguns supòsits en els quals és obligatori presentar la declaració, amb independència de la quantia dels ingressos. En primer lloc, aquelles persones que facin la declaració de la renda sobre el primer exercici en el qual han començat a cobrar la jubilació i en algun període de l'any estaven donades d'alta com autònoms o inscrits en les oficines de treball per cobrar la prestació d'atur. És obligatori saldar l'IRPF, sense límits preestablerts.

També per a aquells que hagin percebut l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o que formin part d'una unitat familiar on s'hagi percebut sí que estan obligats a presentar la seva declaració de la renda aquest 2024, tenint en compte que la campanya comença el pròxim 3 d'abril i es prolongarà fins a l'1 de juliol.

Una altra condició sine qua non per passar comptes amb Hisenda és tenir una propietat llogada i percebre rendes per l'arrendament.