L'Agència Tributària (AEAT) efectuarà campanyes publicitàries de conscienciació que remarquin la necessitat de complir amb les obligacions fiscals en benefici propi i de la societat. Hisenda reacciona així davant de diferents estudis que manegen sobre opinió pública i política fiscal que posen de manifest que no existeix una percepció real que la contribució realitzada per cada ciutadà a través dels impostos redundi ni en el seu propi benefici, ni en la de la societat en el seu conjunt. Per això, una de les línies a seguir per l'Agència Tributària ha de ser la de la recerca de la millora de la consciència fiscal: tot ciutadà ha d'estar convençut de la necessitat de complir les seves obligacions fiscals com a requisit en una societat democràtica. Així consta en el pla estratègic de l'Agència Tributària per als tres anys vinents.

Amb el mateix objectiu de millorar la consciència fiscal de la ciutadania, s'incorporarà a la Seu electrònica de l'Agència Tributària una calculadora de despesa que permetrà als ciutadans conèixer l'impacte dels seus impostos en la recaptació tributària i com es traslladen els mateixos al sosteniment de les despeses públiques, avançant-se amb aquesta iniciativa també en transparència.

Modernitzar-se en xarxes

A diferència d'altres administracions públiques, fins al moment l'Agència Tributària ha tingut una presència molt limitada en xarxes socials: només existeix un canal de Twitter (actualment X), de caràcter tècnic -@informaticaaeat- i el canal de YouTube. Es considera que, en aquest àmbit, és necessari tenir una visibilitat més gran, i per això s'analitzarà la possibilitat de crear comptes en diferents xarxes socials que permetin apropar-se a un ampli conjunt de ciutadans a qui els missatges de l'AEAT no els arriben pels canals tradicionals. Les publicacions seran de divers tipus, centrant-se en la informació tributària, en la formació i en l'ocupació pública, però amb el nexe comú d'ús d'un llenguatge i imatges que resultin més propers al seu públic objectiu.

Conscients de la limitada comunicació institucional, l'Agència Tributària crearà un òrgan col·legiat que permeti articular una estratègia comuna en matèria comunicativa: el Comitè de Coordinació de la Comunicació Institucional Externa i Interna de l'Agència Tributària. Aquest Comitè, presidit per la persona titular de la Direcció General, i amb representació de les diferents unitats que desenvolupen accions de comunicació, exercirà les funcions de coordinació de la comunicació institucional, externa i interna, entre les quals es pot destacar les següents:

  • Elaborar o aprovar els missatges institucionals a utilitzar en l'activitat de comunicació i difusió de l'Agència Tributària;
  • Intensificar, millorar i estendre el Programa d'Educació cívictributària;
  • Impulsar les relacions institucionals amb les Universitats
  • Millorar la comunicació interna de l'Agència Tributària mitjançant l'impuls de nous canals i formes de comunicació
  • Qualsevol altra matèria relacionada amb la comunicació interna o externa que sigui considerada convenient per la Presidència del Comitè.

Comunitat educativa

Des de la creació del Programa d'Educació civictributària, el 2023, l'Agència Tributària ha obert canals de col·laboració amb la comunitat educativa en les diferents fases del procés formatiu. Així, s'acompleixen actuacions dirigides a nens i adolescents per fomentar la consciència fiscal en els futurs contribuents, de manera que assimilin la responsabilitat fiscal com un dels valors sobre els quals s'organitza una societat democràtica. Aquest Programa es desenvolupa a través de xerrades i activitats impartides pels formadors de l'Agència Tributària, tant en els centres educatius com a les seves pròpies instal·lacions, arribant cada any a més escolars.

També s'acompleixen activitats a les Universitats, per tal de formar en aquesta matèria els que seran els educadors dels futurs contribuents. L'objectiu és endinsar-se en aquestes activitats de conscienciació en l'àmbit educatiu, entenent que la conscienciació fiscal ha de començar en etapes primerenques, la qual cosa permetrà assumir la contribució fiscal de tots els ciutadans d'una forma natural. Per això, es contactarà amb les administracions educatives per unir esforços en promoure la col·laboració de l'Agència Tributària en la impartició d'aquestes matèries en els centres escolars.

Reclutar universitaris

Així mateix, es desitja incrementar les actuacions desenvolupades en l'àmbit universitari, no només referent a l'educació en valors, sinó també mostrant el funcionament i l'activitat que desenvolupa l'administració fiscal perquè els universitaris es plantegin com una possible sortida després de la realització dels seus estudis la seva incorporació a aquesta. Així, per facilitar aquesta col·laboració amb les universitats, s'impulsarà el desenvolupament dels protocols firmats i la firma d'altres de nous per tal d'establir més sinergies amb el món universitari. Aquestes podran estendre's no només a l'àmbit de la formació, sinó a altres com la investigació.

Davant la usurpació de la personalitat de l'Agència Tributària, molt freqüent en les xarxes socials, el pla estratègic es planteja que la seva presència també ha de ser única. Per això, s'incidirà en totes les matèries relacionades amb la imatge corporativa, amb la revisió i actualització del Manual d'imatge corporativa i la defensa de l'esmentada imatge de forma més contundent davant usos indeguts.