Catalunya no viurà grans reformes tributàries aquest any. La llei d'acompanyament dels pressupostos, que preveu les modificacions en les mesures fiscals i recaptació, no incorpora grans novetats que puguin generar malestar ni per una excessiva pujada d'impostos ni tampoc per una important baixada. Les modificacions tributàries són lleus i la previsió del Govern, en un context de "refredament" econòmic, tal com l'ha definit la consellera d'Economia Natàlia Mas, són d'augmentar un 6% la recaptació per impostos directes. "El 6% dels impostos és prudent, perquè hi ha incertesa en el context econòmic i refredament de l’economia, hi ha països europeus estan en escenaris de recessió, però aquí viurem més aviat un alentiment i no hi haurà pèrdua d’ocupació. Ho hem tingut en compte en les diferents fonts d’ingressos", ha dit la consellera. 

Aquesta pujada del 6% es preveu sense tenir en compte els subtils canvis impositius previstos per la llei d'acompanyament. Al mateix temps, aquesta llei d'acompanyament encara no recull els últims acords d'Esquerra amb els comuns, que el passat mes de desembre van acordar alguns nous impostos. L'acord per aprovar els comptes implicava retocar la tarifa de l'Impost sobre el Patrimoni per tal d'igualar-lo amb l'impost estatal sobre les grans fortunes. També es va acordar un increment del 33% en la tarifa de l'impost català sobre habitatges buits que ja està en vigor. Un nou impost a les emissions portuàries de grans vaixells i un altre als aliments ultraprocessats també se sumaran a través d'esmenes. 

La llei d'acompanyament dels comptes no inclou ara com ara aquesta bateria de propostes fiscals, entre elles l'augment de l'impost als habitatges buits, unes modificacions que s'inclouran en la fase d'esmenes. Els pressupostos tampoc reflecteixen de moment els acords amb el PSC sobre el nou Hard Rock o la B-40, que o bé depenen del govern central o bé són inversions privades. 

El que sí que incorpora són algunes lleus modificacions pel que fa a l'impost sobre successions i donacions. S'amplia la base màxima de la reducció aplicada als qui donin diners a fills o nets sempre que aquestes quantitats serveixin per constituir una empresa o per comprar-ne participacions. La reducció passarà a aplicar-se fins als 200.000 euros en donacions, i fins als 400.000 en el cas de donataris amb un grau de discapacitat del 33% o superior. També se suprimeix el topall d'edat com a requisit per als qui poden rebre aquesta reducció i s'incrementa l'import del seu patrimoni net fins als 500.000 euros. A més, la reducció del 95% que fins ara s'aplicava a un descendent d'un habitatge perquè sigui destinat a primera residència s'ampliarà als casos en els quals la donació sigui d'un terreny per construir-la o de diners per a l'adquisició del terreny. 

Les modificacions principals de l'IRPF són les aplicades als business angels o àngels inversors, que pujarà del 30 al 40% en la compra d'accions o participacions socials en empreses de nova creació o creació recent, i la quantia màxima per calcular la deducció puja dels 6.000 als 12.000 euros. També s'incrementa del 25 al 30% l'IRPF aplicat a les donacions en favor dels instituts universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catalanes. 

L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats tindrà algunes modificacions en la regulació dels tipus reduïts que graven l'adquisició de l'habitatge. Les famílies nombroses, monoparental o de persones amb discapacitat i joves menors de 32 anys també podran gaudir del tipus reduït en l'adquisició d'un terreny per a construir un habitatge habitual.  El topall de la base imposable del contribuent s'incrementa de 30.000 a 36.000 euros i, en les famílies nombroses, ho fa en 14.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills mínims per tenir la condició de nombrosa. 

A partir de l'1 d'abril, l'impost sobre les estades efectuades en un creuer seran del mateix tipus de gravamen, dos euros, sigui quina sigui la seva durada. Els impostos sobre emissions de CO2 de vehicles de tracció mecànica tindran una puntualització per tal que els qui tenen vehicles clàssics puguin tenir bonificacions, simplement demanant un document a qualsevol club o associació adscrita a la Federació Catalana de Vehicles Històrics. Sis taxes dels departaments de justícia, cultura, acció climàtica i salut seran suprimides i es compensaran amb la pujada de quotes d'algunes altres. El Codi Tributari de Catalunya també serà modificat passant de tres a set llibres. 

Indemnitzacions i Renda Bàsica Universal

Les indemnitzacions per violència masclista seran cinc vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya i, per primer cop, es reconeix el dret d'una mare a ser indemnitzada per l'assassinat del seu fill o filla. Per cobrar la Renda Garantida de Ciutadania, no caldrà acreditar lesions o seqüeles a través d'un comunicat mèdic o sentència judicial. En el cas de la violència vicària, n'hi haurà prou amb les diligències policials. 

La nova llei també contempla el Pla Pilot de renda bàsica universal i l'assignació serà de 300 euros per als menors d'edat i de 800 per als majors d'edat. La creació d'un Fons per a l'Erradicació de l'Amiant dins el departament d'Acció Climàtica, la gratuïtat dels trens de FGC per als menors de 4 anys, la discriminació positiva de les dones en properes convocatòries laborals de FGC, i una comissió d'accidents ferroviaris són altres de les mesures previstes a la llei d'acompanyament. 

En l'àmbit fincancer, capacita l'Institut Català de Finances (ICF) a dur a terme tasques d'execució dels instruments del nou Programa Operatiu per a Catalunya i a prendre les mesures per tal que hi hagi una bona gestió del mateix. 

També es recullen noves tasques de prevenció d'inundacions i multes d'entre 100 i 10.000 euros diaris per infraccions relacionades amb els subministraments elèctrics. La Generalitat tindrà més supòsits en els quals podrà exercir d'acció popular en defensa de la legalitat en procediments per maltractaments, delictes d'odi o violència masclista i algunes competències que fins ara tenen atribuïdes l'Institut de les Dones i el Departament de Presidència seran transferides al d'Igualtat i Feminismes.