La despesa en Recerca i Desenvolupament (R+D) interna va ascendir a 19.325 milions d'euros el 2022, el que va suposar un augment del 12% respecte a 2021 (17.249 milions d'euros), segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fetes públiques aquest dimarts. No obstant això, l'avanç ha estat pràcticament nul, ja que va representar l'1,44% del producte interior brut (PIB), davant l'1,41% de l'any 2021 (tres centèsimes d'increment). L'augment dels diners dedicats a investigació s'explica per la inflació, que ha encarit l'R+D com la resta de les activitats, però no ha suposat un avanç en el compromís d'Espanya d'assolir el 2% del PIB en terminis que ja s'han incomplert. No es pot oblidar, que el 2022, la inflació mitjana va ser del 8,4%.

 

Per sectors d'execució, el sector Empreses va representar el percentatge més gran sobre la despesa en R+D interna, amb un 56,4% (el que va significar el 0,81% del PIB i 10.900 milions d'euros). El va seguir el sector Ensenyament Superior, amb un 26% (el 0,37% del PIB i 5.026 milions), i la despesa en R+D interna del sector Administració Pública que va suposar el 17,2% de la despesa nacional (el 0,25% del PIB i 3.329 milions d'euros). El 0,3% (67 milions) restant va correspondre al sector Institucions Privades Sin Fines de Lucro (IPSFL). La despesa en R+D va augmentar un 12,4% respecte a l'any anterior al sector Empreses, un 9,6% en Ensenyament Superior i un 14,4% en l'Administració Pública.

 

Dels 19.325 milions d'euros que es van invertir l'any passat a Espanya en Recerca i Desenvolupament, 1.640 milions van procedir de l'estranger, principalment de grans multinacionals que van desenvolupar productes o processos a Espanya. Així, les empreses van invertir en conjunt 891 milions d'euros (el 8,2% del total de la seva despesa en R+D de l'any passat) procedent de les seves matrius; les administracions públiques van rebre 336 milions d'organismes internacionals (10,1% del total); les universitats, 394 milions (7,8%) i les IPSLF 14 milions (21% del total).

A més, en el cas de les empreses, dels 10.900 milions invertits l'any passat, van obtenir 1.035 milions de l'administració pública, 2,16 milions de la universitat i 18 milions de les IPSLF. En la direcció inversa, les empreses van finançar amb 268 milions la investigació de l'Administració Pública, amb 274 milions la universitària i amb 38 milions la de les IPSLF.

Personal

Un total de 263.407 persones en equivalència a jornada completa (EJC) es van dedicar a activitats d'R+D interna el 2022, el que va representar el 12,9 per mil de la població total ocupada i un augment del 5,6% respecte a l'any anterior. El col·lectiu d'investigadors va assolir la xifra de 161.751 persones en equivalència a jornada completa, el que va suposar un 7,9 per mil de la població total ocupada i un augment del 4,9% respecte a 2021. El 40,8% del personal en R+D interna en equivalència a jornada completa van ser dones. Els percentatges més elevats de participació femenina es van donar en l'Administració Pública (54,5% de l'ocupació total) i en les IPSFL (51,3%). En l'Ensenyament Superior aquest percentatge es va situar en el 46,5%, mentre que al sector Empreses va ser del 31,6%.

En termes per càpita, Espanya va invertir en R+D una mitjana de 402 euros per habitant el 2022. Les comunitats amb més despesa van ser País Basc (798,9 euros), Comunitat de Madrid (749,1) i Catalunya (611,3). Al contrari, les que van registrar menor despesa per habitant van ser les ciutats autònomes de Ceuta (48,2 euros) i Melilla (70,8), i les Canàries (122,8). Per sectors, les empreses del sector Serveis van concentrar el 52,1% de la despesa en R+D interna empresarial l'any 2022, mentre que les de la Indústria van representar el 46,2%. Per branques d'activitat, van destacar Serveis d'R+D (amb un 18,8% del total), Programació, consultoria i altres activitats informàtiques (12%) i Vehicles de motor (11%). Altres sectors amb activitat investigadora van ser la farmàcia, que van copar el 7,7% de total de la inversió de 2022; construcció aeronàutica i espacial, el 5,2%; i el comerç, un 4,7%.