A partir de l'1-1-2024, l'edat d'accés a la pensió de jubilació depèn de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral, uns paràmetres establerts fa una dècada, i cal que hagi complert l'edat marcada pel pròxim any que, de forma gradual, augmentarà en les edats de:

  • 65 quan s'acreditin 38 anys o més.
  • 66 anys i 6 mesos quan s'acreditin menys de 38 anys.

Aquest requisit serà exigible, en tot cas, quan s'accedeixi a la pensió sense estar donat d'alta o en una situació assimilada a la d'alta. Les edats de jubilació i el període de cotització a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'aplicaran de manera gradual en els termes que resulten del quadre marcat des del 2013 i, a efectes pràctics, cada anys les exigències per cobrar la jubilació són més estrictes. A tall d'exemple, enguany la jubilació pels de 65 anys es pot donar amb 37 anys i 9 mesos cotitzats i, pel pròxim 2024, ja s'exigeix com a mínim 38 anys complerts. Però d'aquí al 2027, ja es demanarà acreditar 38 anys i 6 mesos. I el mateix passa per l'edat de jubilació que arribarà fins als 67 anys tal com marca la darrera reforma. Aquestes xifres, a grans trets, són les imprescindibles per fer els teus càlculs.

Per dur a terme el càlcul exacte, l'opció més senzilla és recórrer a les conegudes calculadores de pensions, que són simuladors en què només introduint una sèrie de dades (edat, anys cotitzats a la Seguretat Social, etc.) el que fan és calcular la pensió futura fent estimació de quin serà l'import de la teva pensió per jubilació arribat el cas. A més, la Seguretat Social també posa a disposició dels ciutadans el simulador de jubilació. També existeixen calculadores que posen a l'abast els mateixos bancs, com el BBVA o l'Institut Santalucía que, a més, fan el càlcul de l'estalvi provisional que l'usuari necessitaria fer per disposar d'estalvis que complementin els ingressos que percebrà de la pensió pública, de cara a mantenir el nivell de vida que es vulgui fixar durant el seu retir.

Quadre evolutiu

Tornant al principi, el primer que hem de tenir en compte és en quin moment haurem complert l'edat legal per a la jubilació. Aquesta, fins que el 2027 es fixi als 67 anys, anirà avançant a poc a poc cada any:

edat jubilacio
Quadre de jubilació ordinària a Espanya

Altres tipologies de jubilacions

Un altre aspecte que hem de tenir en compte és que el càlcul de la pensió per jubilació dependrà de diversos factors, com ara la modalitat de jubilació a què ens acollim, si el treballador té condicions especials com a discapacitat o cotitzacions a règims especials, si dins de les seves cotitzacions hi ha cotitzacions a temps parcial, si la jubilació és ordinària o anticipada, etcètera. En qualsevol cas, el nostre sistema de Seguretat Social estableix que la pensió de jubilació es calcula a partir de les bases de cotització dels darrers anys de la vida laboral del treballador. Amb el resultat obtingut, la Seguretat Social aplicarà totes les bases de cotització, llevat de la dels dos darrers anys, un coeficient per reflectir l'efecte inflació . Amb aquest es busca que les primeres bases no perdin poder adquisitiu, ja que els diners no tenien el mateix valor fa 20 anys que ara i això pot afectar la pensió de jubilació.

Per determinar la quantia a què es té dret primer cal saber la base reguladora, que serveix per determinar el 100% de la pensió a què es té dret. La base reguladora és el resultat de sumar les 300 últimes bases de cotització (25 anys) i dividir-ne l'import entre 350. Amb la base reguladora ja obtinguda cal conèixer quin percentatge de la pensió tindrà dret segons els anys cotitzats. En aquest sentit, cal tenir en compte una altra de les novetats incloses el 2024 sobre les cotitzacions a jornada parcial i que afecten la pensió.

En darrer terme, aquest és el càlcul més utilitzat, però hi ha altres condicionants que d'entrada hauràs d'estipular per si la teva jubilació té una casuística diferent. Parlem de jubilació anticipada, jubilació activa, complement per jubilació demorada i complement per la reducció de la bretxa de gènere. A tall d'exemple, com a novetat per al 2024, les dones treballadores podran durant els 60 primers mesos integrar-les amb el 100% de la base mínima de cotització i des del mes 60 al 84 amb el 80% de la base mínima. A partir del mes 85, el 50% de la base mínima. I pel que fa a l'accés a la jubilació anticipada voluntària, cal haver cotitzat un mínim de 35 anys, amb menys temps cotitzat, no es pot avançar la jubilació mitjançant aquesta modalitat voluntària, ni als 63 anys ni a cap edat. Cal esperar l'edat de jubilació ordinària que correspongui a cadascú.