L'any arrenca amb una de les reformes de les de més calat realitzades aquest any: el canvi del model de cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms. La seva essència és que els autònoms cotitzin pels seus ingressos reals i no com fins ara que podien triar les quotes al marge dels seus rendiments. El que ha fet que el 85% hagi optat pel quota mínima, actualment en 294 euros. Encara que aquestes menors cotització han portat a pensions molt baixes per a aquest col·lectiu que de mitjana cobren 753 euros al mes davant els 1.198 euros dels assalariats.

No obstant això, l'acostament entre les bases de cotització i els ingressos reals es farà de forma gradual en els propers deu anys. Fins aleshores s'estableixen uns trams d'ingressos que marcaran, ara sí de forma obligatòria, quines quotes hauran d'ingressar a la Seguretat Social. Aquest sistema, fruit de l'acord entre el Govern espanyol i les organitzacions d'autònoms LLIGA, Upta i Uatae, compta amb 15 trams per als anys 2023, 2024 i 2025 i després es revisarà. Per facilitar la implantació del nou sistema, la Seguretat Social ha habilitat un web perquè cada autònom simuli les seves noves quotes per a 2023.

Baixarà la quota al 60%

En funció dels trams d'ingressos hi haurà alguns autònoms a qui se'ls reduirà la quota i altres, els de més ingressos, els n'augmentarà respecte al que abonen. Des de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (Upta) assenyalen que a partir de l'1 de gener el 60% dels autònoms, aproximadament 1,8 milions, pagaran 760 euros menys a l'any que el que van abonar el 2022, en el cas dels autònoms amb menys ingressos, o 960 euros que estalviaran els autònoms societaris els ingressos mensuals dels quals no arribin als 1.000 euros mensuals del salari mínim interprofessional (SMI). Uns càlculs lleugerament més optimistes que els de la Seguretat Social que s'espera que un de cada dos autònoms tingui una quota més baixa que l'actual, un 25% cotitzarà més i un 25% mantindrà les quotes actuals.

A aquells que calculin uns ingressos inferiors als 1.300 euros al mes se li reduirà la quota sobre l'actual, amb un mínim de 230 euros al mes l'any vinent amb baixades a 200 el 2025 per als autònoms que menys guanyen (menys de 670 euros nets al mes). Els qui ingressin entre 1.300 i 1.700 euros nets pagaran el mateix que el 2022 (294 euros al mes) i els que superin aquesta xifra, els augmentarà la quota a partir de 2023. Així, per al proper any els quinze trams estableixen unes quotes que van des dels 230 euros al mes (ingressos inferiors a 670 euros) fins als 500 euros (més de 6.000 euros al mes) i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors per compte propi.

Canviar cada dos mesos

Els autònoms tindran la possibilitat de canviar de tram cada dos mesos, amb un total de sis canvis a l'any, per adaptar la seva cotització a les previsions d'ingressos en cada època de l'any i de la seva activitat professional. El nou sistema defineix el concepte de rendiments nets, que es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l'activitat i necessàries per a l'obtenció d'ingressos de l'autònom.

Sobre aquesta quantitat, s'aplicarà addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent. Al final de l'exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, tornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius sigui per sota o per sobre de l'indicat per les previsions durant l'any.

Les claus del sistema

Cotitzar pels ingressos reals. Els autònoms estaran obligats a cotitzar en funció d'una taula amb 15 trams segons els seus ingressos. En els quatre primers, que segons els càlculs de la Seguretat Social agrupen al 50% dels autònoms, cotitzaran per sota dels actuals 294 euros; els dos següents trams, un 25% d'autònoms, mantindran els 294 euros i els nou últims, el 25% restant, superaran els 294 euros.

Un sistema transitori. S'aplicarà de forma progressiva, i estableix les quotes de 2023 a 2025. A més, fixa 2032 com l'any en què tots els autònoms hauran de cotitzar pel que realment ingressin.

Fórmula per saber en quin tram s'ha de cotitzar. Per saber en quin tram s'ha de cotitzar, cada autònom haurà de determinar mitjançant una fórmula els seus rendiments nets del següent any. Una vegada coneguts, haurà de pagar la quota que s'estableixi en el seu tram de rendiment.

Control d'Hisenda. L'octubre de l'any següent, després de la declaració de la Renda, Hisenda remetrà els ingressos nets de cada autònom a la Seguretat Social que els acararà per confirmar si s'ha tributat en el tram correcte. Si el tram triat és inferior l'autònom haurà d'abonar la diferència i si ha estat superior la Seguretat Social li tornarà la diferència d'ofici.

Deducció de despeses genèriques. Cada autònom es deduirà un 7% dels seus ingressos com a despeses genèriques, un 3% si és autònom societari, sense necessitat de justificació. Aquesta deducció s'ha d'aplicar en la fórmula per determinar els ingressos nets.

Tarifa plana. La quota puja a 80 euros al mes per al primer any que es podrà ampliar uns altres dotze mesos si els ingressos són inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Es redueix, doncs, respecte a l'actual.

Col·lectius especials. Els autònoms societaris, els familiars i amb ingressos zero, uns 630.000, tindran una base mínima de 1.000 euros amb una cotització major.

Sobre cotització. Els autònoms que estaven cotitzant per sobre del mínim de 294 euros a la recerca d'una millor pensió, podran seguir sobre cotitzant després de demostrar que venien fent-ho ja.

Prestació per cessament d'activitat. Potser una de les parts més desconegudes de la reforma, s'ha realitzat un canvi profund de les prestacions per cessament d'activitat, pràcticament inutilitzat fins ara.