La sol·licitud per part d'un mutualista sempre es tramita amb un justificant que cal guardar davant de qualsevol dubte o aclariment. Malgrat tot, el formulari de sol·licitud es podrà presentar des de la seva publicació a Seu electrònica i serà d'aplicació per a aquells anys d'IRPF que no estiguin prescrits a la data de presentació, del 2019 al 2023. Així doncs, cal indicar que quan es presenta el formulari es generarà el justificant anteriorment citat, on s'inclourà informació sobre la sol·licitud presentada “si hi hagués alguna circumstància que cal advertir en aquell moment al sol·licitant”. Per conèixer l'estat del formulari, cal consultar l'apartat "Consulta de formularis presentats" a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, prèvia identificació amb número de referència, Cl@ve, certificat o DNI-e.

🚫 Aquests són els mutualistes que no poden sol·licitar els 4.000 euros d'Hisenda
 

A nivell de recursos a presentar, cal que sigui en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa. Aquesta reclamació fa referència, a la vegada, al termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. I, finalment, es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

A quines es refereix?

Tot plegat fa referència a les prestacions per jubilació i invalidesa derivades de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social les aportacions de les quals, realitzades amb anterioritat a l'1 de gener de 1999, hagin estat objecte de minoració almenys en part a la base imposable, s'han d'integrar a la base imposable de l'impost en concepte de rendiments del treball. La integració es farà en la mesura que la quantia percebuda excedeixi les aportacions realitzades a la mutualitat que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració a la base imposable de l'impost d'acord amb la legislació vigent en cada moment i, per tant, hagin tributat prèviament. I, si no es pot acreditar la quantia de les aportacions que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració a la base imposable, s'ha d'integrar el 75 % de les prestacions per jubilació o invalidesa percebudes.

Pel que fa a la seva normativa d'aplicació i, amb la finalitat d'aplicar el que estableix la disposició transitòria segona (d'ara endavant DT 2a) de la Llei 35/2006 de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als pensionistes que reben actualment prestacions que procedeixin d'aportacions a mutualitats de previsió social que puguin donar lloc a reducció en la tributació dels seus rendiments del treball conforma el que estableix aquesta disposició, en la declaració de renda 2023 es calcularan ajustaments sobre les pensions de jubilació o invalidesa , per aconseguir aquesta menor tributació. Es procedirà en funció que l'Agència Tributària disposi o no de la informació necessària per calcular l'import de la reducció que pogués correspondre.