El Reial Decret Llei 1/2023 de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral, buscava, d'una banda, simplificar el sistema d'incentius i augmentar la seva eficàcia i, per un altre, impulsar la contractació indefinida i el manteniment de l'ocupació estable i de qualitat de les persones i col·lectius considerats vulnerables o de baixa ocupabilitat. Per a les novetats que incumbeixen a l'àmbit de les bonificacions, va aplicar vacatio legis, diferint la seva entrada en vigor a setembre d'aquest any.

A qui van dirigits aquests incentius a la contractació?

Es diferencien dues categories (art. 4 RDL):

D'una banda, les persones d'atenció prioritària que figurin registrades en els serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació en situació laboral d'aturades. Aquesta inscripció no s'exigirà a:

 • les dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals o de tràfic d'éssers humans, d'explotació sexual o laboral, a les dones en contextos de prostitució;
 • les víctimes del terrorisme;
 • les persones treballadores amb discapacitat que passin a prestar els seus serveis des del mercat de treball protegit dels centres especials d'ocupació o enclavaments laborals al mercat de treball ordinari;
 • a les persones en risc o situació d'exclusió social que passin a prestar els seus serveis des d'empreses d'inserció a empreses del mercat ordinari;
 • les persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per una altra, les persones que, en els supòsits previstos en el propi RDL, vegin:

 • transformats els seus contractes en indefinits;
 • millorada la seva contractació per conversió de contractes indefinits a temps parcial en indefinits a temps complet, o de contractes fixos discontinus en indefinits ordinaris.

A les empreses que apliquin les noves bonificacions de l'esmentat RDL pels contractes indefinits i transformacions de contracte a indefinit se'ls exigirà mantenir l'ocupació durant un mínim de 3 anys des de la data d'inici del contracte o transformació.

Principals noves bonificacions a la contractació laboral:

 • Contractació indefinida de joves de Garantia Juvenil: 275 euros durant 3 anys.
 • Cooperatives que contractin persones en pràctiques: 138 euros al mes durant 3 anys.
 • Transformació en contractes fixos discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores incloses en el sistema especial agrari per compte d'altri (55 euros/mes i 73 euros/mes si es tractés de dones durant 3 anys següents).
 • La contractació indefinida de persones treballadores en situació d'exclusió social donarà dret a una bonificació en la cotització, de 128 euros al mes durant 4 anys.
 • Quant a la contractació indefinida a persones aturades de llarga durada (+ 45 anys): bonificació de fins a 128 euros al mes durant 3 anys si es contracta una dona.
 • El contracte de formació en alternança donarà dret a una bonificació de 91 euros al mes (quantia fixa per a l'empresa). Aquest contracte també donarà dret a una bonificació de 28 euros al mes en les quotes de la persona treballadora a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta.

Perquè la majoria dels espanyols tinguin una feina de qualitat i estable és necessari que les empreses ofereixin contractes indefinits, però no sempre és fàcil, fonamentalment a causa del cost econòmic i al risc que comporta per als que donen feina. Per això sempre és un element important per al foment de l'ocupació que les administracions públiques contribueixin a través d'ajuts i bonificacions.

En aquest sentit, un aspecte destacable que ha introduït el Reial Decret Llei 1/2023, de 10 de gener, és que, a partir del dia 1 de setembre de 2023, s'elimina el 100% de l'exempció en les cotitzacions (bonificació del 100% en les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malalties professionals, i a les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta) per a les substitucions per maternitat (períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat, adopció, acolliment preadoptiu o permanent). A partir de l'1 de setembre, no només s'aplicarà una bonificació inferior (366€), a més ja no aplica per a qualsevol treballador, sinó només quan la persona que es contracti sigui menor de 30 anys.

Els incentius a la contractació són un element de gran ajuda per a les empreses, per la qual cosa l'Associació Espanyola de Directors de RRHH entenem que les administracions han de continuar potenciant aquests ajuts, reforçant, d'una banda, la contractació indefinida, tenint en compte tant la quantia com els períodes de bonificació per fer-les més atractives; d'altra banda, incentivar també les necessitats temporals que permetin la creació d'ocupació davant altres alternatives. En aquest sentit, entenem que, per exemple, el canvi en l'incentiu dels contractes de substitució per maternitat, que havien anat funcionant de manera satisfactòria, pot anar en contra d'aquest propòsit.

Aquest tipus de mesures han anat permetent incorporar nous treballadors, en molts casos amb possibilitat de tenir continuïtat en les empreses davant de noves vacants. Aquests incentius haurien d'haver estat més alineats amb la reforma laboral en la seva aposta per la contractació indefinida, contribuint des d'aquest àmbit a mitigar l'impacte de l'increment de costos laborals especialment rellevant en el context actual.