El Tribunal Suprem ha fixat que una empresa no pot aplicar els dies de descans setmanal en dies festius, ja que els treballadors tenen dret a gaudir d'aquells dies no feiners que no poden encavalcar-se amb les jornades de descans generades. En una sentència datada el passat 20 de març a què ha tingut accés EFE, la sala social ha estimat els recursos dels sindicats CGT i USO contra una decisió de setembre de 2021 de l'Audiència Nacional.

El que ha aclarit el Tribunal Suprem és si la pràctica empresarial consistent a establir els seus quadrants mensuals fent coincidir els descansos setmanals variables en dies festius estatals, autonòmics o locals és ajustada a dret.

Directiva europea de 1988

El cas analitzat es va plantejar en un conflicte col·lectiu de l'empresa d'atenció telefònica Sitel, en la que s'encavalcaven els dies festius i els de descans setmanal per als treballadors que havien ingressat a l'empresa a partir de setembre de 2014, amb contractes de prestació de serveis de dilluns a diumenges, inclosos dies festius, i que gaudeixen d'un descans setmanal variable, entre 200 i 260. En la seva sentència, el Suprem es remet a una directiva europea de 1988, a l'Estatut dels Treballadors, al conveni col·lectiu de Sitel i a la seva pròpia jurisprudència anterior.

El present conflicte col·lectiu se cenyeix al col·lectiu integrat pels treballadors que presten serveis en règim de torns i que no tenen establert el descans mínim setmanal a dies fixes de la setmana, quan, en funció dels concrets dies de prestació de serveis fixats per l'empresa, coincideix el seu descans setmanal amb un dia festiu.

Descans setmanal sense encavalcar-se amb els dies festius

El Suprem entén que, ja que Sitel fixa la seva prestació de serveis de manera que el descans setmanal coincideixi amb els dies festius, aquests treballadors tenen de dret a gaudir dels seus descansos setmanals sense que puguin encavalcar-se amb els dies festius laborals, compensant-se, si és procedent, els supòsits que es produeixin d'encavalcament.

No s'ha abordat si se supera o no la jornada fixada al conveni col·lectiu o com s'han de realitzar els ajustaments, sinó que el descans propi de la festivitat sigui respectat, indica la sentència. "Sense necessitat d'entrar a analitzar si altera o no la jornada anual, hem de donar primacia a la fi perseguida per la regulació destinada als dies festius laborals", afegeixen els magistrats.