El Tribunal Suprem ha ratificat que els empleats que gaudeixin de la cessió de cotxes d'empresa estan exempts de pagar l'IVA, en contra del criteri d'Hisenda, que pretenia que se'ls repercutís de l'ús que fan del vehicle fora de la seva jornada laboral.

En una sentència datada el passat 29 de gener a què ha tingut accés EFE, la sala del contenciós rebutja el recurs de l'advocat de l'Estat contra una decisió de maig de 2022 de l'Audiència Nacional sobre l'IVA dels exercicis 2009 a 2011 dels vehicles cedits per una empresa (Randstad) als seus treballadors.

Randstad va ser inspeccionada per Hisenda per les retencions i/o ingressos a compte per rendiments del treball professional de l'IRPF, és a dir, la retribució en espècie imputada per la cessió de vehicles als treballadors.

En els anys objecte de regularització, Randstad va adquirir tercers vehicles en règim de lloguer de vehicles a llarg termini o "rènting" que van ser cedits a determinats fets servir per al seu ús mixt (és a dir, per a finalitats professionals i particulars) pel que va imputar als treballadors retribucions en espècie sobre les quals va practicar ingressos a compte de l'IRPF.

L'Audiència Nacional va considerar que en la cessió de l'ús de vehicles de l'empresari "no consta, per part del treballador, el pagament d'una renda, remuneració o renúncia de drets a favor de l'ocupador que permeti qualificar-la com a prestació onerosa de serveis".

És a dir, el contracte laboral entre empresari i treballador constitueix una relació no subjecta a l'IVA, i el salari que percep l'empleat, "sigui en diners o en espècie, constitueix renda als efectes de l'IRPF, i no pot ser qualificat de la retribució d'una prestació onerosa de serveis", afegeix l'Audiència.

Això no significa que dins d'aquest tipus de relacions laborals no hi pugui haver, entre empresa i empleat, una prestació onerosa de serveis subjecta a l'IVA, però per a això "seria necessari que per part del treballador se satisfés una renda a favor de l'empresari que els hi prestés".

D'aquesta manera, conclou l'Audiència Nacional i confirma el Suprem, la cessió de vehicles per part de Randstad als seus empleats "no constitueix una prestació onerosa de serveis, davant de la falta de prova de la contraprestació econòmica per la cessió a càrrec dels treballadors en els termes indicats."

No procedia per tant cap imputació per l'ús privatiu dels vehicles en tractar-se de cessions no subjectes, ni resultava exigible que l'empresa repercutís l'impost als seus treballadors per aquesta cessió.