Un acomiadament normalment és un moment desagradable per a la carrera laboral d'un treballador. A vegades, la ment no està per fer molts càlculs, però és important tenir clares les variables que juguen a l'hora de cobrar la teva indemnització. Varien en funció de la modalitat d'acomiadament i la quantia dependrà també del temps que hagis estat en l'empresa.

Tal com explica Civic Abogados en la seva pàgina web, existeixen tres variables a tenir en compte a l'hora de fer aquest càlcul: la primera és el salari diari, la segona l'antiguitat en l'empresa i la tercera el tipus d'acomiadament.

El salari diari es calcula dividint la suma dels salaris bruts dels últims 12 mesos entre els 365 dies que té l'any. No es tenen en compte pagaments com dietes percebudes o aportacions efectuades per l'empresa per a plans de pensions o assegurances ni tampoc un altre tipus d'emoluments de naturalesa salarial com el plus de transport.

Així, per exemple, algú que cobri 2.000 euros bruts en 14 pagues i, per tant, 28.000 euros, tindrà un salari diari brut de 76,7 euros.

La segona variable a tenir en compte és l'antiguitat de l'empresa i no es calculen els dies, sinó que tots aquells temps inferiors a un mes s'arrodoneixen a un mes complet. O sigui, que algú que tingui d'antiguitat 1 any i 15 dies, per exemple, tindrà en veritat 13 mesos d'antiguitat.

El tipus d'acomiadament és l'última variable que es té en compte a l'hora de calcular el cost de la indemnització. Així, a un acomiadament objectiu, o sigui, per causes no imputables al treballador, li correspon un equivalent a 20 dies de salari per any treballat, amb un límit màxim de 12 mesos de salari.

Per exemple, si t'acomiaden per causes econòmiques de l'empresa i has treballat durant 4 anys i 10 dies, hauràs de calcular el teu salari diari i després multiplicar-lo pels 20 dies i els anys treballats. Els anys treballats es calculen dividint per 12 els mesos treballats. En multipliquem així 76,7 per 49 i el tornem a multiplicar per 20 i dividim per 12. El resultat és 6.263 euros, per la qual cosa com el resultat està per sota de 12 mesos de salari, al treballador li correspon l'import íntegre.

En el cas de l'acomiadament disciplinari o acomiadament  objectiu injustificat, quan el treballador l'impugna la indemnització serà la mateixa que per a l'acomiadament improcedent, o sigui, 45 dies de salari per any treballat fins a 2012 i a partir d'aquesta data 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24.

A tot això, és clar, cal sumar els dies de vacances que no hagis gaudit de l'any en curs i que l'empresa també t'ha de pagar. 

A vegades, poden sorgir dubtes durant el procés de negociació d'un acomiadament, així com hi ha Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) en els que es negocia el saldo total de dies per any treballat pagats per indemnització. En aquests casos, de vegades, és preferible consultar amb un advocat laboralista o amb sindicats.