Inditex ha arribat a un acord amb els sindicats per a fixa un salari mínim fix des de 18.000 euros a tots els treballadors de les seves botigues de les diferents marques del grup de tot Espanya, quantitat a què s'afegiran altres retribucions variables com les vinculades a l'antiguitat, comissions o nocturnitat, entre altres.

Aquest dijous ha finalitzat el procés de negociacions des que va començar el mes d'octubre passat amb un acord que segons indica en un comunicat UGT, "soluciona alguna de les injustícies que es produïen en el grup, i per fi comença un camí d'homogeneïtat a les diferents marques i territoris".

Així, s'estableix un salari mínim fix per al conjunt dels treballadors de les botigues del grup independentment del conveni col·lectiu d'aplicació del seu salari fix, sense comptar els conceptes vinculats a l'antiguitat així com tots els conceptes variables (comissions, incentius, nocturnitat...) i els plus que abona Inditex que no apareixen en conveni.

Segons les taules que s'han consensuat, el grup I (dependenta i caixera de menys de 18 mesos d'antiguitat) cobrarà com a mínim 18.000 euros anuals; el grup II (dependenta i caixera de 18 mesos i 4 anys d'antiguitat) cobrarà 20.000 euros anuals; el gurpo III (dependenta i caixera de 4 anys d'antiguitat endavant) tindrà un salari de 22.000 euros a l'any i el grup IV (responsables, caixera central) cobrarà 24.500 euros anuals.

A més, a aquestes quantitats dels grups se li sumaran els conceptes vinculats a l'antiguitat, així com tots els conceptes variables (comissions, incentius, nocturnitat...) que apareguin a cada conveni col·lectiu d'aplicació i els plus o complements que abona Inditex i no apareixen al conveni col·lectiu d'aplicació, als territoris que els tinguin.

També s'especifica en l'acord que les persones treballadors dels grups II, III i IV, els ingressos fixos del qual siguin per sobre de les quantitats abans esmentades, se'ls garanteix un mínim de 600 euros a l'any o la que "resulti necessària perquè la diferència amb la garantia d'ingressos fixos anuals sigui de 1.000 euros a l'any".

Augments segons l'IPC

En aquest sentit, les quantitats esmentades s'incrementaran conforme a l'IPC en cada un dels anys de vigència i tots els imports s'abonaran en 12 mensualitats. Així mateix són per a jornades completes, prorratejant-se per a jornades parcials.

Amb aquestes quantitats hi ha territoris a Espanya que tindran una pujada de més de 6.000 euros a l'any i suposa una pujada mitjana d'un 20 per cent, els territoris amb salari més baix arriben a un 40 per cent de pujada, sense comptar els punts següents.

Ajuts socials

Entre altres coses, el grup tèxtil ha pactat amb UGT i CCOO ajuts als treballadors de 450 euros pel naixement d'un fill; fins a 170 euros al mes per a guarderia i/o menjador (sempre que no sigui gratuïta) per fill; 200 euros a l'any per a material escolar per fill d'entre 3 a 18 anys; Fins a 500 euros per a la universitat per fill i 600 euros en ajuts per a adopció internacional.

Així mateix, milloren els ajuts ja existents i inclouen en l'ajuda de familiar a càrrec amb una discapacitat del 33 per cent o més el grau de dependència I i II, i pujar la quantitat a 200 euros al mes, fins a segon grau de consanguinitat i afinitat. S'inclou la persona treballadora.

Diumenges i dies festius

Quant als diumenges que siguin fora de la jornada ordinària o voluntaris, s'abonaran a 12 euros l'hora més una hora lliure o 24 euros l'hora a elecció de la persona treballadora.

A més, els diumenges que siguin jornada ordinària s'abonaran a 10 euros l'hora. Els dies festius, sigui o no jornada ordinària, s'abonaran a 12 euros l'hora més una hora lliure o 24 euros l'hora a elecció del treballador.

Comissions i incentius

Entre altres qüestions, Inditex ha pactat pujar el percentatge de comissió per a totes les marques a un 1,4 per cent. Això garanteix una pujada en les comissions a totes les marques, sent igual per a totes. Actualment, la comissió per venda oscil·la entre el 0,8%, la marca que menys té, i 1,2% la que més.

Finalment, quant a l'incentiu especial o bonificació, en la nòmina de febrer de 2023 i en la de 2024 tota la plantilla de les botigues cobrarà 1.000 euros (contractes de 24 hores o més) i 600 euros (contracte de menys de 24 hores).

Aquest acord tindrà una vigència de tres anys i començarà a aplicar-se en la nòmina de març de 2023 amb caràcter retroactiu des de gener d'aquest any.

"Això garanteix que a l'acabament del mateix les parts tornaran a asseure's a negociar per continuar avançant en la millora de les condicions de treball, el que suposa una fita històrica a les botigues del grup Inditex. Aquest tipus de negociacions es donaven a les fàbriques i en les logisticas, però mai a les botigues del Grup, tenint aquest una afectació de més de 36000 persones treballadores", no resa el comunicat de UGT.