La inflació i la pujada de temperatures dels darrers anys com a resultat del canvi climàtic són el còctel perfecte per anar mentalitzant-se i trobant alternatives que evitin viure un estiu extremadament calorós. Un dels aparells estrella és l'aire condicionat, però també és important conèixer el cost energètic que aquest té i com fer que la factura final sigui més lleu.

D’entrada, hem de conèixer què diu la llei actual a l’Estat espanyol. Així doncs, més enllà de les recomanacions, el nou decret estableix que, fins al novembre del 2023, l'aire condicionat d'edificis administratius, oficines, espais comercials o culturals, els espais comuns dels hotels, cinemes o estacions de transport no han d'estar per sota dels 27 graus durant l’estiu. La norma també posa límits per a l'hivern, ja que els sistemes de calefacció no poden superar els 19 graus. Per tal de controlar la temperatura a locals comercials i oficines, cal instal·lar termòmetres que permetin comprovar amb facilitat que s'està complint amb la normativa i cartells informatius amb les millores adoptades.

Els graus condicionen la factura final

La temperatura ideal per a aquesta època de l'any, segons el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques a Edificis (RITE), està entre 25 i 27 °C amb una humitat relativa del 45-60%. Però més enllà de la norma, està l'àmbit privat. Respecte als graus de temperatura amb el que configurem la nostra instal·lació, ON ECONOMIA ha consultat als experts en la matèria. Raúl Rodríguez, director general de FEGiCAT (Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya), subratlla que "cal tenir present que incrementar o reduir la temperatura, hivern o estiu respectivament, per cada grau, encarirà la factura de l’ordre del 10%". 

Si ens centrem en els privats, l’estalvi passa per diferents aspectes a tenir en compte com el manteniment, per garantir l'òptim rendiment de l'equip és absolutament recomanable fer la neteja de filtres i contractar un manteniment per a la revisió amb una empresa autoritzada, segons l'antiguitat i la potència de l'equip. El deflector, sempre millor col·locat cap amunt, d'aquesta manera s’evitaria el raig d'aire fred de forma directa i es forçaria que es produís una recirculació, tenint en compte que l’aire fred és més dens que la calor i aquest baixarà de forma natural.

Des de FEGiCAT també subratllen un altre aspecte: "Cal tenir en compte que els aparells d’aire condicionat actuals són molt més eficients des del punt de vista energètic (especialment els que disposen de tecnologia invertir). El seu rendiment és molt més elevat i tenen la possibilitat (alguns models) d’incorporar sistemes de filtratge d’aire". I també cal tenir en compte les hores continuades d’ús, la necessitat de disposar de sistemes de control de temperatura i la possibilitat d’hibridar sistemes molt eficients com l’aerotèrmica amb instal·lacions solars fotovoltaiques.

No existeix una temperatura idea, però sí uns costos que hem de conèixer i valorar si estem disposats a pagar. A partir d'aquí, més enllà de les sensacions de temperatura de cadascú, els graus es poden delimitar de forma legislada amb els 25-27 graus marcats pel mateix reglament RITE durant aquesta època de l'any.