La diferència entre el que ingressa el Sistema Públic d'Ocupació Estatal (Sepe) i el que gasta serà aquest any de 4.860 milions d'euros, segons el Ministeri de Treball. Això suposa, segons expliquen a ON ECONOMIA fonts d'aquest departament, un increment del 14% sobre 2022, quan el Sepe va tancar amb un superàvit de 4.259 milions d'euros. És a dir, 600 milions més. Segons el pressupost del Sepe per a 2023, es preveuen uns ingressos de 28.277 milions d'euros i el mateix import de despeses. No obstant això, les despeses han estat ampliades en 524 milions, principalment per a polítiques actives d'ocupació, i per la part dels ingressos, un increment de 470 milions procedents dels fons que el Ministeri de Treball ha rebut del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Per tant, les despeses previstes per a aquest any ronden els 28.800 milions i els ingressos 28.747.

Més enllà del bon comportament del mercat de treball, que encara continua creant ocupació malgrat el menor dinamisme de l'economia en el segon semestre de l'any, des del Ministeri de Treball atribueixen part del superàvit a la reforma laboral. Segons la seva opinió, la generació de llocs de treball de més qualitat, de caràcter indefinit, ha permès reduir la rotació i, per tant, el cost de les prestacions d'atur. Les dades apunten en aquesta direcció, perquè el nombre d'altes dels anys amb la reforma en marxa són molt semblants: 2,10 milions d'altes entre gener i octubre de 2023 i 2,2 milions en el mateix període de l'any anterior i els beneficiaris mensuals mitjans, igual, amb 1,76 milions el 2023 i 1,75 milions el 2022. Les diferències apareixen si es compara amb 2021, any anterior a la reforma, amb 2,8 milions d'altes (700.000 més) i 2,07 milions de beneficiaris mensuals (250.000 més). No obstant això, aquell any, durant el primer trimestre, encara molt afectat per la pandèmia, es va destruir ocupació.

Ingressos

Per la part dels ingressos, el Ministeri de Treball ha pressupostat per a aquest any 28.277 milions d'euros per al Sepe, dels quals 27.211 milions procedeixen de les cotitzacions socials, seguit de 770 milions de transferències corrents que aportarà el Ministeri de Treball, que han estat ampliats fins a 1.240 milions amb modificacions pressupostàries. Els empresaris abonen mensualment el 5,5% del salari brut dels seus treballadors per a atur en el cas de contractes indefinits i el 6,7% per als temporals, i els assalariats destinen l'1,55% del seu salari si tenen ocupació indefinida i un 1,6% si són temporals. Per la part de les transferències, encara que les aporta el Ministeri que lidera Yolanda Díaz, es tracta de fons comunitaris. Així, en el pressupost es preveu una primera partida de 477 milions del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), als quals s'han afegit 469 milions més i uns altres 200 milions procedents del Fons Social Europeu (FSE) del pressupost ordinari de la Comissió Europea.

Despeses

Per la part de les despeses, dels 28.277 milions, 27.754 milions són transferències corrents que es destinaran al pagament de prestacions i a aportacions a les comunitats autònomes per a polítiques actives d'ocupació que han de desenvolupar els serveis autonòmics d'ocupació. De les transferències, l'abonament de les prestacions s'emporta 20.900 milions d'euros, i les polítiques actives d'ocupació els restants 6.854 milions que en la seva gran majoria gestionaran les comunitats autònomes. El personal tindrà un cost de 327 milions d'euros aquest any. Als 28.277 milions pressupostaris inicials, s'han afegit uns altres 524 milions d'ampliacions pressupostàries, principalment per a polítiques actives d'ocupació: 94 milions a oportunitats d'ocupació, 48 a oportunitats d'ocupació i formació, 75 milions a formació d'aturats i uns altres 200 a formació d'ocupats. Més una ampliació de 82 milions per a despeses corrents.

Execució pressupostària

Si la previsió per a tot l'any eren uns ingressos de 28.195 milions, el Sepe ha recaptat ja 24.737 milions, per la qual cosa en els dos últims mesos faltarien 3.500 milions per cobrir el pressupost. Tanmateix, entre gener i octubre, els ingressos han anat millor del previst. Així, les cotitzacions socials porten recaptats 23.856 milions d'euros, el 87,7% del total pressupostat, el que suposa uns 1.200 milions per sobre del que s'hauria d'haver recaptat en els deu primers mesos de l'any. A més, ja han rebut 230 milions més del pressupostat per reintegraments d'exercicis anteriors i de les transferències del Ministeri de Treball, al Sepe li queden per ingressar prop de 1.000 milions.

De costat de les despeses, dels 20.900 milions previstos per a les prestacions s'han gastat ja 18.265 milions, uns 850 per sobre del previst. La desviació més gran s'ha generat en el pagament de les prestacions contributives, que quan falten 2 mesos ja han costat 12.025 milions dels 13.000 previstos, amb una execució del 92,5%. Per al subsidi d'atur, més la Renda Activa d'Inserció, el pressupost són 7.194 milions i s'han esgotat ja 6.237 milions, el 86,7%. No obstant això, malgrat les ampliacions pressupostàries, l'execució de les despeses en polítiques actives d'ocupació va més retardada, encara que en ser gestionat per les comunitats, l'execució pot accelerar a final d'any.