L'atur o prestació contributiva per atur és un ajut econòmic que atorga l'Estat a tot aquell aturat que compti amb, almenys, 360 dies cotitzats. Però el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) també disposa d'un altre tipus de prestació per a aquells aturats que hagin treballat menys d'un any, un subsidi d'atur per insuficiència de cotització. Depenent de la quantitat de mesos treballats i de les responsabilitats familiars, les característiques i la quantia d'aquesta ajuda poden variar.

Quina és la quantia d'aquesta ajuda? El subsidi que dona el SEPE per a aquells aturats que hagin cotitzat menys de 360 dies correspon al 80% de l'indicador públic d'efectes múltiples (IPREM). Segons les dades que el mateix organisme fa públiques en la seva pàgina web, el valor mensual de l'IPREM de 2023 és de 600 euros. És a dir, que l'ajuda que finalment rebrà un aturat d'aquestes característiques serà de 480 euros.

Es pot tenir en compte que, si es tracta d'una persona que ha perdut el seu treball a temps parcial, la quantitat que rebrà per aquest subsidi es calcularà tenint en compte la proporció de les hores treballades al seu contracte més recent. A més, la quantitat a percebre també pot variar segons les responsabilitats familiars i el període de cotització del treballador, així com la durada del subsidi. D'aquesta manera, el treballador podrà rebre l'ajuda entre 3 i 21 mesos.

Com sol·licitar l'ajuda

Una vegada entès com funciona, cal tenir en compte una sèrie de requisits necessaris per sol·licitar l'ajuda, així com per demanar prorrogar-la o reprendre-la. En la pàgina web del SEPE cal entrar en l'apartat denominat 'He treballat menys d'un any'. Una vegada allà, apareixen els següents requisits: estar aturat i registrat com a demandant d'ocupació, subscriure l'acord d'activitat, complir el mínim de cotització (3 mesos si es tenen responsabilitats familiars i 6 si no es tenen) i no superar el 75% del salari mínim interprofessional (SMI) en ingressos, sense comptar les dues pagues extra.

En cas de complir els requisits esmentats, l'aturat pot accedir a aquest subsidi econòmic per insuficiència de cotització. Molt important és que tot aquell que vulgui presentar la sol·licitud ho haurà de fer en els 15 primers dies hàbils a l'inici de la seva situació legal d'atur. És a partir de llavors quan comença el dret a gaudir de l'ajuda del SEPE. Es pot destacar que també pot començar al final d'un període de vacances no gaudides si l'empresa les va pagar.

Per contra, en cas enviar la sol·licitud fora del termini determinat, l'aturat tindrà dret que s'aprovi a partir de l'endemà a la data de presentació, encara que es descomptaran els dies entre la data en què devia començar (si s'hagués sol·licitat a temps) i la data de sol·licitud. La sol·licitud es pot fer presencial, demanant cita a qualsevol oficina de prestacions o de registre públic. També pot realitzar-se a través de la Seu Electrònica del SEPE o per correu administratiu.

Documents per enviar la sol·licitud

Quant a la documentació per sol·licitar la prestació, seran necessaris els següents documents:

- Model oficial de sol·licitud.

- Document d'identitat (DNI o passaport per a espanyols; NIE, passaport i document del país d'origen per a nacionals de la Unió Europea; i TIE per a no nacionals de la Unió Europea).

- Document bancari en el qual figuri el número de compte en el qual el titular desitja rebre els diners de l'ajuda.

- Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família (o equivalents, en el cas de nacionals estrangers).

- Certificat d'empresa en el qual s'acrediti la situació legal d'ocupació (en cas de no ser suficient, caldria aportar un altre document acreditatiu que correspongui).

- Justificant de les rendes (si se sol·licita al SEPE).