El Govern, els empresaris i els sindicats han decidit, per primera vegada, combatre la salut mental en l'entorn laboral. A tal finalitat s'inclouran mesurades de prevenció en l'Estratègia de Seguretat i Salut en el Treball (2023-2027), una cosa que no succeïa en les dues anteriors estratègies, la de 2015-2020 i la primera, de 2007-2019, en les quals no es va fer atenció a aquest tipus de trastorns. La transformació digital i les noves formes d'ocupació que genera estan lligades d'alguna manera amb la preocupació mostrada pel Govern i els agents socials per la salut mental en l'entorn laboral. Segons el resum executiu de l'estratègia, les línies d'actuació s'han alineat amb altres estratègies i plans nacionals en matèries fonamentals com la salut mental, la igualtat d'homes i dones, el càncer laboral, la seguretat viària i el canvi climàtic, entre d'altres.

Perquè l'objectiu per als propers quatre anys és aconseguir no només entorns de treball segurs, sinó també saludables que "contribueixin positivament a la salut de les persones treballadores, i al progrés de les empreses i de la societat". No obstant això, les mesures concretes encara no s'han determinat, ja que l'estratègia s'implementarà, com en les dues edicions anteriors, mitjançant dos plans d'acció que recolliran les mesures acordades en els períodes 2023-2024 i el 2025-2027. No obstant això, des del Ministeri de Treball assenyalen que es dedicarà una tención especial a la salut mental amb plans específics per a la identificació, avaluació i prevenció dels "riscos psicosocials" en activitats amb més prevalença de malalties mentals.

Reconeixement de bones pràctiques

Una altra mesura que anticipa l'estratègia és el "reconeixement" a les empreses que acreditin "bones pràctiques" en el maneig de la salut emocional i la prevenció de malalties mentals. El resum executiu incideix que el desenvolupament tecnològic, i en particular la digitalització, presenta oportunitats des de l'òptica preventiva, però també pot donar lloc a riscos nous o emergents derivats de l'ús de la pròpia tecnologia, de l'organització del treball o de les noves formes d'ocupació, amb una prevalença més gran dels riscos ergonòmics i "psicosocials". En aquest sentit, l'estratègia marca com a àrea d'actuació el suport a les empreses en el procés d'adaptació a aquests canvis a través d'eines que facilitin la gestió de nous risc, amb especial atenció als derivats de la digitalització.

Evitar situacions d'estrès

Perquè la salut mental pot incidir, directament o indirectament, en l'increment de morts naturals -especialment infarts- que són la causa del 40% de les morts ocorregudes en la jornada laboral. Per combatre aquesta causes naturals, el Ministeri de Treball assenyala que s'elaboraran guies per informar sobre estils de vida, factors biomèdics o situacions laborals que generin estrès que incrementin el risc cardiovascular. A més també de desenvoluparan estratègies de prevenció. La segona causa de mort en el treball són els accidents de trànsit (inclosos els succeïts durant el trajecte entre casa i el treball) amb un 16% i la tercera la caiguda de les altures, el 13%.

I, encara que no està directament relacionat amb la salut mental, però sí de forma indirecta, l'estratègia per als propers quatre anys posa èmfasi en la necessitat d'atendre els canvis demogràfics al món del treball amb referència a l'ampliació de l'edat de jubilació. En aquest sentit, Govern, empreses i sindicats consideren "imperatiu" el disseny de mesures per garantir la salut laboral d'una força laboral "majoritàriament anyenca" i la prolongació de la vida laboral.

Prevenció del Càncer d'origen professional

Un altre dels aspectes més nous de la tercera Estratègia de Seguretat i Salut en el Treball (2023-2027) és la creació de l'Agenda Nacional per a la Prevenció del Càncer d'Origen Professional, que pretén identificar d'una manera més precisa malalties professionals per conèixer la situació actual del càncer d'origen professional. D'aquest forma, assenyalen en Treball, es millorarà la detecció primerenca el que permetrà una millor prevenció de les malalties.

El resum executiu de l'estratègia espanyola cita el marc estratègic en matèria de salut i seguretat en el treball de la Unió Europea 2021-2027 que assenyala que el càncer és la principal causa de les morts relacionades amb el treball a Europa. I afegeix que segons un altre informe, en aquest cas del Ministeri de Sanitat espanyol, el 2015 van morir a Espanya 8.700 homes i 850 dones per càncers deguts a exposicions laborals. Per combatre aquesta malaltia, en els propers quatre anys s'actualitzarà la llista d'agents cancerígens i s'impulsarà i enfortirà la declaració de les sospites de malaltia professional.