La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i, si escau, el percentatge addicional per prolongació de la vida laboral, quan s'accedeixi a la jubilació amb una edat superior a l'ordinària vigent a cada moment i el coeficient reductor que correspongui. Tenint en compte tots aquests elements, la Seguretat Social encara no ha actualitzat les xifres pel proper 2024 però tenint en compte l'anunci de les pujades de pensions ja es poden treure les primeres conclusions. D'entrada, considerant la base de cotització màxima de 2023, aquesta pujada de tipus de cotització del Mecanisme d'Equitat Intergenracional (MEI) el 2024 podria arribar a suposar fins a més de 54 euros anuals de cotització addicional  i un total de cotització exclusivament pel MEI de gairebé 378 euros anuals.

El MEI, que va començar a aplicar-se el gener del 2023, ha substituït el derogat Factor de Sostenibilitat. El MEI actua com a increment de les cotitzacions (ingressos), a diferència del Factor de Sostenibilitat, que hauria ajustat l'import de prestacions en funció de l'increment de l'esperança de vida. El MEI estarà en vigor, com a mínim, fins al 2050, tal com recorda el BBVA. A grans trets, el 2024, el MEI s'incrementarà fins a un 0,7% de cotització (el 2023 era un 0,6%), distribuït a raó d' un 0,58% a càrrec de l'empresa i 0,12% a càrrec del treballador (els treballadors autònoms assumiran íntegrament ells aquest 0,7 %). De mitjana, les pensions pujaran uns 45 euros al mes, la qual cosa suposa uns 630 euros. Una dada que va confirmar aquest dimecres la nova ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que ha assegurat que la revalorització de les pensions serà del 3,8% el 2024. "Vull llançar un missatge de seguretat i certesa al conjunt de pensionistes del nostre país: les pensions per a l'exercici que ve es revaloraran entorn d'un 3,8%", va dir.

Com fer el càlcul percentual?

A partir d'aquí, ens fixem una xifra de 25 anys cotitzats per veure com quedarà la pensió. Aquest estudi es pot fer amb més o menys anys, però agafant màxims i mínims, aquesta xifra cada cop és més concorreguda per canvis socials de la mateixa piràmide d'escala global i altres factors com una emancipació tardana. A grans trets, per poder accedir a la pensió de jubilació cal haver cotitzat almenys 15 anys (carència genèrica), 2 anys dels quals hauran d'estar compresos en els 15 anys anteriors al fet causant de la jubilació (carència específica). Des de l'any 2022, i per tant també per a aquelles persones que es jubilen el 2024, per al càlcul de la base reguladora es tenen en compte els darrers 25 anys de cotització previs a la data del fet causant (normalment, el dia de cessament a l'activitat laboral), és a dir, 300 mesos de cotització. Per calcular la base reguladora, la suma de les bases de cotització dels 300 mesos es divideix entre 350.

En cas que hi hagi llacunes de cotització, al Règim General:

  • les 48 primeres mensualitats sense cotitzacions s'integren amb el 100% la base de cotització mínima vigent aquests mesos. Les restants mensualitats, amb el 50% de la base mínima entre totes.
  • En el cas de dones treballadores per compte d'altri , s'aplicarà també el 100% de la base mínima entre el mes 49 i el 60 sense cotització (és a dir, fins al cinquè any) i el 80% de la base mínima entre el mes 61 i el 84 (el sisè i setè any).

Tal com ha detallat el BBVA per ON ECONOMIA, per a qui accedeixi a la jubilació, a l'edat legal ordinària, el 2023, el 2024, el 2025 o el 2026, havent cotitzat 25 anys, tindrà dret a un import pensió del 73,78% de la seva base reguladora. El càlcul de l'anterior percentatge, es desglossa de la manera següent:

a) Els primers 15 anys donen dret a aplicar un 50% sobre la base reguladora
b) Els 49 mesos següents sumen cadascun un 0,21% addicional: en total un 10,29% (0,21 X 49).
c) Els darrers 71 mesos fins a assolir els 25 anys sumen cada mes un 0,19% addicional: en total, 13:49% addicional (0,19% X 71).

Total, a) +b) +c) = 73,78%

En aquest ball de números poden haver lleugeres modificacions. Actualment, la base màxima de cotització serà de 4.495,50 euros mensuals, sense importar si guanyaves més. Doncs bé, a partir de l'any 2024, s'implementaran ajustaments a les cotitzacions a la Seguretat Social, específicament mitjançant l'augment de la base màxima de cotització. Aquesta base, que estableix el límit per al càlcul de les contribucions al sistema, estableix una pujada gradual de les bases màximes de cotització entre el 2024 i el 2050 d'acord amb l'IPC més 1,2 punts percentuals.