El 3 d'abril comença la campanya de la Renda de l'any 2023 per via telemàtica i el termini màxim s'estendrà fins a l'1 de juliol. Els terminis per a la modalitat telefònica i presencial arrenquen el 7 de maig i el 3 de juny, respectivament, això sí, havent demanat prèviament cita en ambdós casos. A més de les dates importants, aquest any hi ha novetats importants que els contribuents han de tenir en compte a l'hora de realitzar la declaració.

El Ministeri d'Hisenda ha informat d'un dels canvis més cridaners, el del mínim exempt de retenció a compte de l'IRPF. Aquest any, passarà de ser dels 15.000 euros als 15.875 euros a l'any, precisament perquè la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) no perjudiqui el contribuent que percep aquestes rendes. Aquest mínim, no obstant això, pot augmentar fins als 19.262 euros per a un treballador amb un cònjuge amb rendes inferiors als 1.500 euros a l'any i dos fills.

Així, tots els treballadors que rebin rendes inferiors a aquesta quantitat quedaran exempts de fer la declaració de la renda quan els rendiments procedeixin de més d'un pagador. En el cas dels treballadors que només hagin tingut un pagador, el llindar continua fixat en els 22.000 euros anuals.

Novetats de la Renda per a autònoms

Entre les novetats de la campanya de l'Agència Tributària d'aquest any, en destaquen algunes de relacionades amb els autònoms. D'aquesta manera, aquest any tots els treballadors per compte propi estan obligats a presentar la declaració de la renda, encara que no assoleixin els ingressos mínims exigits a la resta de contribuents i independentment que hagin registrat guanys o pèrdues.

Fins ara, el tràmit era obligatori només per als autònoms que haguessin obtingut un rendiment net anual igual o superior a 1.000 euros. A més, el percentatge de reducció dels denominats "despeses deduïbles de difícil justificació" s'elevaran del 5% fins al 7%. Quant a les activitats econòmiques en estimació objectiva, s'augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 10%.

Un altre aspecte a destacar és que en la declaració es diferencien dues quotes de cotització. Una és la 'reduïda' per a tot aquell amb ingressos inferiors a 14.001,48 euros a l'any, que pagaran uns 225 euros al mes. L'altra és la quota 'general', destinada als autònoms que superin aquesta quantitat i que hauran d'abonar entre 291 i 530 euros al mes.

Als treballadors per compte propi també se'ls amplia el límit per deduir els seus plans de pensions d'ocupació, passant dels 1.500 euros actuals a un màxim de 4.250 euros en la renda, que pot assolir els 5.750 euros anuals si se suma un pla de pensions individual.

Els autònoms es beneficiaran de la deflactació de l'IRPF del tram autonòmic en algunes comunitats com Navarra (4%), Comunitat de Madrid (3,1%) i País Basc (2,5%) en tots els trams, així com Aragó en un 5% en trams fins a 50.000 euros. Per la seva part, Canàries també implementarà aquest tipus de mesura, tot i que encara no ha anunciat en quin percentatge.

Deduccions fiscals

Respecte a les deduccions fiscals, aquest any s'inclouen diferents novetats a tenir en compte. Una té a veure amb els plans de pensions d'empresa, que desgravaran fins als 8.500 euros, l'aportació màxima. A més, el contribuent podrà desgravar-se fins a 1.500 euros en els plans de pensions individuals o el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques, triant l'import menor d'ambdues.

Una altra de les deduccions se centra en la maternitat. Aquelles mares amb fills menors de tres anys podran deduir-se 1.200 euros per cada fill menor d'aquesta edat, independentment de si treballen o cobren l'atur.

Si has comprat un vehicle elèctric, també podràs beneficiar-te en la renda. Els contribuents es poden deduir un 15% del valor de compra d'un cotxe elèctric (inclòs en la Base de Vehicles de l'IDAE), sempre que no estigui destinat a activitats econòmiques i amb un límit de 3.000 euros. Així mateix, els punts de recàrrega de també poden desgravar-se un 15% de les despeses d'instal·lació.

Quant a donacions a ONG i afiliacions a partits polítics, també tindran deduccions. En el primer cas, poden ser d'entre el 10% i el 80%, depenent dels diners aportats, mentre que per al segon cas desgrava un 20%, amb un límit de 600 euros. Els afiliats a sindicats i col·legis professionals es beneficiaran de la mateixa deducció, però amb un màxim de 500 euros.

Finalment, pels treballs i serveis prestats a empreses a l'estranger, el límit és de 60.100 euros, sempre que les companyies es trobin a la Unió Europea.

Criptomonedes

En la renda corresponent a l'exercici 2023 també hi ha canvis destacables per als inversors en criptomonedes. El primer que cal tenir en compte és que les criptomonedes es consideren una forma de propietat o inversió i no una moneda, per la qual cosa la seva inclusió en la declaració dependrà de com s'adquireixin i utilitzin.

A Espanya, hi ha quatre nous models que afecten els inversors de criptomonedes. Està el model 172 perquè les companyies indiquin les criptomonedes que es tenen a 31 de desembre de cada any. Un altre és el model 173 per informar sobre les operacions realitzades amb monedes virtuals durant l'últim any. I després estan els models 720 i 721 relacionats amb l'estranger.

El primer és un document que han de presentar totes les persones que tinguin més de 50.000 euros en béns a l'estranger, ja sigui en comptes corrents, immobles o valors. Quant al model 721, Hisenda ha fixat que aquells inversors de criptoactivos que cotitzin a l'estranger i tinguin una cartera superior als 50.000 euros l'hauran de complimentar obligatòriament per poder identificar els actius que tenen fora d'Espanya. En cas de no presentar aquest formulari, al posseïdor d'aquests criptoactius li comportarà multes de fins a 200.000 euros.