La Directiva 95/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 1995, sobre l'aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives als ascensors, va establir un nou marc, que va passar a ser obligatori, basat en el denominat «Nou Enfocament» i, per aplicar-lo, es va dictar el Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació i s'estableixen prescripcions per a l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent. Això es tradueix en una aplicació que ara s'inicia i amb efectes a la butxaca a partir de l'1 de juliol.

Mira l'antiguitat de l'ascensor

D'entrada, els ascensors posats en servei la introducció dels quals en el mercat s'hagin efectuat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, i hagin estat registrats a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, es regeixen per les prescripcions del reglament que els hi hagi. estat aplicable quant a requisits essencials de seguretat i la seva comercialització, sense perjudici del que disposa sobre manteniment, inspeccions i modificacions en aquesta instrucció tècnica complementària. En canvi, els ascensors la introducció dels quals al mercat s'hagin efectuat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, i no hagin estat registrats amb anterioritat, es regeixen per les prescripcions del reglament que els hagi estat aplicable en la introducció al mercat, i han de fer efectiu aquest registre, disposant per a això, des de l'entrada en vigor del present Reial decret, d'un any des de l'endemà de la publicació del present Reial decret fins a un any després de la seva entrada en vigor.

En darrer terme, per a aquells ascensors per als quals no es disposi marcat CE per ser l'aparell anterior al Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, la declaració de conformitat serà substituïda per certificat emès per persona tècnica titulada competent d'empresa mantenidora, incloent plànols i una memòria amb càlculs justificatius de la idoneïtat de l'equip, i atès que lequip està en servei, el certificat d'inspecció inicial favorable serà substituït per un certificat d'inspecció periòdica favorable, realitzada com a màxim amb un mes d'antelació respecte a la comunicació a l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

Com afecta a la butxaca?

Els ascensors on repercuteix aquesta nova normativa són elevadors on puguin entrar persones i que comuniquin dos o més pisos. Tenint en compte això, la nova ITC afectarà el total d' 1,1 milions d'aparells repartits pel país, com recorden des de la FEEDA. Tot i això, estimen que tindrà impacte en major mesura un 35%, que són els que hauran de dur a terme reformes tècniques que comportaran fer una inversió econòmica.

La Federació d'Ascensoristes d'Espanya, FEEDA, estima que el 35% d'ascensors haurà de fer canvis tècnics i el desemborsament dependrà de l'antiguitat de l'aparell, la tecnologia i el manteniment que hagi tingut, entre altres coses. Tot i això, preveuen que el nivell de despesa més comú sigui de 1.000 a 8.000 euros. "Seran més freqüents les reformes que requereixin una inversió menor de 1.000 euros", estimen. Però cal no oblidar que també es poden donar un altre tipus de canvis de tipus administratiu i documental que, en tot cas, no hauran de pagar les comunitats de veïns, sinó l'empresa mantenidora.

Revisions que s'han de complir

A més a més del manteniment, l'ascensor s'ha de sotmetre a la Inspecció Periòdica Obligatòria (IPO) realitzades per un Organisme de Control Autoritzat (OCA) i imparcial que certifiqui que les seves condicions de funcionament i seguretat es mantenen. De la mateixa manera, cal fer una inspecció si l'elevador pateix un accident o quan l'autoritat competent ho requereixi. Els terminis per a aquestes revisions periòdiques són els següents:

  • Dos anys. Per a ascensors instal·lats en edificis dús industrial i de pública concurrència (hospitals, hotels, centres comercials, etc.)
  • Quatre anys . Per als ascensors privats (com els de comunitats de veïns) instal·lats en edificis de més de 20 habitatges o amb més de quatre plantes.
  • Sis anys . La resta dels ascensors.