El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha dictat una sentència en la que determina que insultar el cap en un grup de 'WhastApp' creat per treballadors no justifica l'acomiadament d'aquests perquè les ofenses no es van dirigir directament a l'empresari i es van produir en el marc d'una conversa privada i tancada, "amb expectativa d'intimitat".

La fallada avançada pel diari Cinci Días i al qual ha tingut accés Europa Press, parteix de l'acomiadament disciplinari de set secretàries d'una autoescola que van enviar una carta al seu cap reivindicant que els dies 24 i 31 de desembre havien de ser festius d'acord amb el conveni col·lectiu d'autoescoles, petició que va ser denegada pel seu superior.

Prèviament a l'enviament d'aquesta carta, un grup de treballadores, entre qui es trobaven les set secretàries que posteriorment van ser acomiadades, van crear un grup de 'WhastApp' en el qual, una vegada enviada la carta per demanar els dos dies festius, van conversar sobre la resposta que podria donar l'empresa a la seva demanda i, una vegada coneguda aquesta, sobre com respondre a la mateixa.

En l'esmentat grup privat de 'WhastApp', les treballadores profereixen insults cap a l'empresari, entre d'altres els de "rata fastigosa", "rata fastigosa", "mafiós", "cabró", "pocavergonya, prepotent fastigós", "amargat", "porc", "patètic" i "retardat", així com altres expressions d'índole ofensiu, entre elles la de "es posa tanta droga que s'oblida de les coses". També llancen ofenses contra la parella del seu superior i altres companys de feina.

En data indeterminada, i després de tractar l'empresari d'esbrinar qui eren les instigadores de la reivindicació dels dos dies festius reclamats, una de les participants en el xat va facilitar voluntàriament el contingut de les converses al seu superior. Set secretàries del grup de 'WhastApp' van ser objecte després d'un acomiadament disciplinari per part de l'empresa.

El context resta gravetat als insults

Les afectades van recórrer davant de la Justícia demanant que el seu acomiadament fos qualificat de nul, mentre que l'empresa defensava la procedència del mateix. La jutgessa d'instància el va qualificar finalment d'improcedent en descartar el mòbil repressiu, doncs no totes les participants en la reivindicació dels dos dies festius a l'empresa van ser acomiadades i només ho van ser les que es van expressar en termes insultants en el grup de WhatsApp.

Per a la jutgessa d'instància, els fets imputats a les cartes d'acomiadament a les treballadores "no revesteixen la gravetat necessària com per justificar l'acomiadament disciplinari de la mateixa, atenent el context en el qual s'aboquen les expressions".

Així, després d'analitzar les expressions imputades a cada una d'elles a la carta d'acomiadament, la sentència d'instància conclou que l'acomiadament de totes les treballadores ha de qualificar-se com a improcedent, atenent no només el context general en el qual es van proferir les expressions recollides a les cartes d'acomiadament (l'ambient de tensió creixent entre les parts), sinó també el context específic (la conversa en un grup de WhatsApp tancat, sense participació de l'empresari), "la qual cosa restaria transcendència i gravetat als expressions insultants proferides per les treballadores".

Davant tal conclusió, l'empresa defensa, en síntesi, que tals expressions pronunciades per les treballadores en el grup de WhatsApp, "comporten un atac de prou entitat cap a l'empresari, la seva parella i altres companys de feina com perquè entenguem de manera raonable que la convivència al si de l'empresa entre les parts, una vegada ha tingut l'empresari coneixement de les mateixes, no pot resultar ja possible en el futur".

Després d'analitzar tot el cas i la sentència d'instància, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears denega a les treballadores la qualificació d'acomiadament nul i confirma la improcedència dels acomiadamentsimpugnats.

A criteri de la Sala, la situació de conflicte i tensió entre les demandants i l'empresari, podria degradar la gravetat de les expressions insultants o vexatòries acreditades en el cas que haguessin estat proferides per les demandants directament a l'empresari, ja sigui de forma verbal o escrita. "Però no ha estat aquest el cas i això esdevé determinant per a la qualificació d'improcedència", esgrimeix.

"En realitat, no poden considerar-se ni insults ni ofenses per tal com no es van adreçar a l'empresari ni devien ser conegudes pel mateix. L'insult o ofensa greu dirigida pel treballador/a a l'empresari/a justifica, com a regla general, l'acomiadament disciplinari. El referir-se a l'empresari/a, en els mateixos termes, en una conversa privada i "tancada", amb expectativa d'intimitat, entre companyes de feina que estan en conflicte amb l'empresari, no", afegeix el Tribunal Superior.

En aquest sentit, recorda que les expressions ofensives al superior es van manifestar en un grup de WhatsApp en el qual no hi havia ni l'empresari, ni la seva parella, ni la resta de la plantilla, sinó que es tracta d'un grup de WhatsApp creat en ocasió de la comunicació dirigida a l'empresari reclamant el dret de no prestar serveis els dies 24 i 31 de desembre.

"Es tracta, per tant, d'un canal de comunicació entri les treballadores en conflicte amb l'empresari, en el qual no participa ni ell ni cap persona pròxima al mateix, ni tan sols de la resta de la plantilla no implicada en la reivindicació, el que, a criteri de la Sala, no és, ja que degradi la gravetat de les expressions utilitzades, en el context de conflicte creixent que descriu la seqüència cronològica de les converses reproduïdes, sinó que, simplement i planerament, hauria d'haver impedit la imputabilitat de les mateixes per justificar l'acomiadament disciplinari impugnat", argumenta.

Per al Tribunal Superior, el fet que la treballadora que va filtrar les converses a l'empresari fora participant de l'esmentat grup de WhatsApp no "la legitimava per transmetre l'íntegre contingut de les converses en l'esmentat xat a l'empresari, ni legitima la validesa de l'esmentat coneixement pel mateix ni, menys encara, la utilització amb finalitats disciplinàries de la informació obtinguda."

"El xat de WhatsApp no es va crear ni es va utilitzar per a aquesta finalitat, sinó per coordinar-se les treballadores implicades en una legítima reivindicació davant l'empresari. Era, doncs, un canal de comunicació tancat, amb expectativa de secret o, com menys, d'intimitat, en el qual podien expressar-se lliurement", assenyala el Tribunal, que afegeix que les expressions abocades per les treballadores acomiadades "en cap cas poden justificar la procedència de l'acomiadament, per grolleres, injustes, insultants o fins i tot discriminatòries que puguin ser, ja que mai no devien ser conegudes per l'empresari."