La compra d'un habitatge, en la majoria de vegades, va acompanyada d'una hipoteca. Perquè el banc en qüestió la concedeixi, cal tenir en compte els terminis. Així doncs, si comprem 'sobre pla', podem fer la reserva, aproximadament d'uns 10.000 euros al comptat com a màxim, en el mateix moment, però no serà fins que quedin uns tres mesos per a l'entrega de les claus, quan els bancs valoraran si donen o no la hipoteca. Així doncs, cal fer previsions de tipus d'interès, estalvis i aportacions finals.

Malgrat tot, sí es poden anar fent gestions per tenir una idea aproximada. D'entrada, el banc sempre demanarà que els integrants de la hipoteca estiguin adscrits i obrin un compte corrent, però altres aspectes com l'aportació de la documentació en pdf seran les claus per començar qualsevol tràmit.

Quin règim tens?

D'entrada, has de saber el règim d'alta a la seguretat social per aportar dues documentacions diferents. Documentació  client  assalariat: últimes 3 nòmines. O bé documentació client autònom: vida laboral. I els impostos trimestrals presentats i liquidats, de l'exercici fiscal any en curs  (any fiscal 2023) i de l'exercici anterior (any fiscal 2022). (Model 130/ Model 111, Model 303) 

A partir d'aquí, hi ha el que es coneix com a documentació  comuna a tots els intervinents i es basa en: l'última Declaració de Renda. En cas de no tenir l'obligació de presentar la Declaració, ha d'aportar el Certificat de Retencions Anual facilitat per l'empresa . Novament, la vida Laboral. I en cas que mantinguis préstecs a altres entitats (personals, hipotecaris...), els rebuts de les quotes dels dos últims mesos. També el contracte i/o darrer rebut de lloguer, tant si es resideix de lloguer o si es té propietats llogades a tercers. I, per acabar, els moviments dels teus comptes en altres entitats en els darrers sis mesos, on s'ingressi la nòmina i/o compte d'estalvi

En paral·lel, cal preparar la documentació  pròpia de l'immoble a comprar amb el contracte d'arres o nota simple. Tot plegat servirà per tenir una aproximació a la hipoteca i saber si conceben o no l'operació per aquella compra en concret. Hi ha moltes condicions o elements propis de cada banc que ens podem trobar. A tall d'exemple, si ets funcionari et poden rebaixar un 0,5% la quota d'interès fixe o bé et poden exigir que les nòmines que aporten aquella hipoteca sumin, com a mínim, un total de 3.000 euros mensuals.

Altres recomanacions formen part de l'estudi previ de cadascú. El client hauria de mirar el següent:

-Estalvis : Els futurs hipotecats han de tenir estalviat almenys un 30% del valor de l'immoble que vol adquirir. D'una banda, cal tenir-ne el 20%, perquè l'entitat bancària, normalment, sol aportar com a màxim el 80% del valor de compra de l'immoble o el valor de taxació. D'altra banda, una hipoteca requereix pagar les denominades despeses per comprar un habitatge ( despeses de compravenda ) i tot el que suposa dur a terme aquest procediment (notaria, l'impost d'actes jurídics documentats…), així com les despeses de formalització del préstec hipotecari, fet que suposa en conjunt un 10% del valor de l'immoble. Descobreix els millors trucs sobre com estalviar per comprar una casa.

-Ingressos per pagar les quotes: Per evitar problemes de morositat, el Banc d'Espanya recomana no dedicar més del 35% dels ingressos mensuals a pagar la quota de la hipoteca. Així ens estarem assegurant poder fer front a les nostres despeses.

-Treball estable : El banc vol tenir la seguretat que una persona podrà fer front a la despesa que suposa una hipoteca. Per tant, per a lentitat primaran aquelles persones amb contracte estable i indefinit. Això no vol dir que no concedeixi una hipoteca als autònoms oa ciutadans amb un altre tipus de situacions laborals.

-Historial net : Les entitats bancàries estudien l'historial creditici dels futurs clients per veure si estan en alguna llista de morosos, tenen molts préstecs pendents o han tingut algun impagament en el passat. Tot ho tenen en compte.