Una hipoteca d'obra nova és la que se sol·licita per comprar un habitatge nou (no de segona mà). Aquests habitatges pot ser que encara no s'hagin començat a construir (anomenats, també, "sobre pla" o "de nova construcció") o que estiguin a les primeres fases de la seva construcció (o, simplement, no estiguin acabats).  A grans trets, es pot sol·licitar fins al 80% del valor de taxació o valor de compra (menor de tots dos). El comprador ha d'haver anticipat, de manera general, el 20% del preu de l'habitatge.

D'altra banda, el BBVA recorda que no cal que es demani la hipoteca d'obra nova en signar el contracte de compravenda de l'habitatge (com passa amb les que ja estan construïdes), i és habitual que se sol·liciti una vegada es conegui la data de finalització (real o estimada) de l´obra.

Documentació a aportar

Arribat el moment de demanar la hipoteca d'obra nova, caldrà una sèrie de documents (diferents, segons el perfil del sol·licitant), sent els més comuns:

  • DNI o NIF (en cas de ser estranger, es requerirà el NIE o el passaport).
  • Contracte de compravenda de l'habitatge.
  • Saldo disponible (al compte del/s titular/s).
  • Extractes bancaris recents.
  • Justificant d'altres ingressos (si n'hi ha).
  • Rebuts del pagament d'altres préstecs (si n'hi ha i estan en vigor).
  • Documents que corresponguin en treballar per compte propi i/o aliè (nòmines, contracte de treball, etc.).
  • Vida laboral actualitzada.

Cal recordar que no hi ha diferències entre ambdues hipoteques, si la comparem amb una d'habitual, podent contractar-se en ambdós casos tipus fixos o tipus variables. La principal diferència a l'hora d'adquirir un habitatge d'obra nova i un ja construït és la modalitat de pagament. A les primeres se sol abonar un 10 % a manera de "reserva" i posteriorment es van aportant altres quantitats "a compte" durant la seva construcció i fins al lliurament de l'habitatge (que és quan es formalitza la hipoteca d'obra nova). Per a les ja construïdes (segona mà), se sol fer una aportació com a reserva o arres, i posteriorment es formalitza la hipoteca. Tant a la hipoteca d'obra nova com a la de segona mà, es finança fins al 80 % del valor de compra o de taxació (menor de tots dos).