Per saber els beneficis fiscals de la renda 2023 en majors de 65 anys, cal centrar-se en les rendes que no es declaren a l'IRPF. I si anem a les prestacions i ajuts públics, estan exemptes entre d'altres:

• Les prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

• Els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 65% o més grans 65 anys per finançar la seva estada a residències o centres de dia, si la resta de les rendes no excedeixen el doble de l'IPREM (16.800 €).

• Les prestacions reconegudes per la Seguretat Social, per les entitats que la substitueixin o per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social com conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.

• Les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o malaltia que hagués estat causa d'aquelles inhabilités per complet el perceptor de la pensió per a tota professió o ofici.

• Les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, fins un import màxim anual de tres vegades l'indicador públic de renda de efectes múltiples (25.200 €). L'excés tributarà com a rendiment del treball.

• Les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per cures a l'entorn familiar i d'assistència personalitzada que es deriven de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Hipoteca inversa

D'altra banda, també s'ha de tenir en compte la hipoteca inversa. No tributen a l'IRPF les quantitats percebudes com a conseqüència de les disposicions que es facin de l'habitatge habitual (hipoteca inversa) per les persones majors de 65 anys, sempre que es duguin a terme de conformitat amb la regulació financera relativa als actes de disposició de béns que conformen el patrimoni personal per assistir les necessitats econòmiques de la vellesa i de la dependència, si compleix els requisits exigits.

Mínim familiar

Pel que fa a la consideració de mínim familiar i personal per ascendent, tenen tal consideració els pares, avis, besavis, etc. dels qui descendeixi el contribuent i que estiguin units a aquest per enllaç de parentiu en línia recta per consanguinitat o per adopció, sense que s'entenguin incloses les persones unides al contribuent per enllaç de parentiu en línia col·lateral (oncles, o oncles avis) o per afinitat (sogres). Els ascendents han de complir els requisits següents: a) Que l'ascendent sigui major de 65 anys a la data de meritació del impost (normalment el 31 de desembre) o, sigui quina sigui la seva edat, que es tracti duna persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. b) Que convisquin amb el contribuent, almenys, la meitat del període impositiu. Pel que fa a aquest requisit, es considera que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats. c) Que l'ascendent no hagi obtingut a l'exercici rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes de l'impost. d) Que l'ascendent no presenti declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros. El mínim per ascendent serà de:  1.150 € anuals per cada ascendent superior a 65 anys. O bé 1.400 € anuals addicionals, per cada ascendent superior a 75 anys. En cas de mort d'un ascendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 1.150 €.

Ajudes per comunitats

L'administració també recomana revisar les ajudes o beneficis fiscals que doni cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, hi ha una sobre l'habitatge. En concret, per lloguer de l'habitatge habitual la deducció serà del 10% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual i el practicarà el titular o titulars del contracte d'arrendament, si compleixen els requisits. El contribuent haurà de ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més. El límit màxim de deducció serà de 300€ anuals. Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'una deducció superior a 600 €.